ARR

Annual Recurring Revenue  מדד ביצוע חוץ חשבונאי (KPI) המייצג את ההכנסות שנתיות חוזרות ומחושב על ידי הכפלת ההכנסות החוזרות של החודש האחרון (MRR) ב- 12 חודשים. המדד נפוץ בקרב חברות היי-טק, ובפרט חברות הפועלות במודל SaaS (תוכנה כשירות) שהכנסותיהן מבוססות על דמי מנוי. מדובר במדד מוביל בחברות אלה אשר אמור לשקף את ההכנסות המתמשכות החזויות בשנה הקרובה מחוזים קיימים. מעבר להיותו כלי ניהולי, ה- ARR מספק למשקיעים אינדיקציה לגבי פוטנציאל הצמיחה ויכולת הפקת ההכנסות של העסק בעתיד, ומכאן חשיבותו. ה- ARR מקבל פוקוס גם על רקע בעיית ההכרה בהכנסה הקיימת בחברות SaaS, אשר נובעת מהמודל העסקי שלהן. בחברות אלה התשלום מתקבל מראש, אך בהתאם לכללי החשבונאות מוכר כהכנסה לאורך תקופת השירות. המשמעות היא שההכנסות החשבונאיות משקפות שירותים שסופקו בעבר, זאת בניגוד ל- ARR שמחושב בהסתכלות עתידית. מדדים נפוצים נוספים בחברות אלה כוללים הכנסות חודשיות חוזרות (MRR), הכנסה ממוצעת פר משתמש (ARPU), היקף מחזור ברוטו (GMV), שיעור נטישת לקוחות (Churn Rate) ומספר מנויים משלמים.

הרעיון העומד אחר מדד ה- ARR הוא לכאורה פשוט ודרך בסיסית לחישובו, אך שיטת החישוב שלו עשויה להשתנות בין חברה לחברה, בין היתר כתלות במודל העסקי ובהנחות ההנהלה. נקודה קריטית בהקשר של ה- ARR היא שחישובו אמור להתבסס אך ורק על הכנסות שצפויות לחזור על עצמן (Recurring). קביעת ההכנסות הנחשבות ככאלה אינה טריוויאלית. במקרה של חברת הסייבר סנטינל וואן שביצעה ב- 2023 תיקון לאחור של המדד עליו דיווחה למשקיעים בעבר (מה שהוביל לירידה חדשה במחיר המניה) הקביעה נגעה להכנסות מבוססות-שימוש, אך באופן רחב יותר עולות לא מעט שאלות מורכבות נוספות סביב הנושא. לדוגמה, האם וכיצד לשקף בחישוב ה- ARR הסכמים קצרי טווח וחידושי חוזים, הנחות שהוענקו ללקוחות בתחילת התקופה, חוזים הניתנים לביטול, שדרוגים ותוספות, שיעורי נטישה של לקוחות וגורמים נוספים. בהיעדר כללים אחידים לחישוב ה- ARR, הקביעה נתונה לשיקול הדעת וליצירתיות של ההנהלה, שבמקרים רבים נוטה לעשות שימוש בהנחות מקלות.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן