ESG

ה- ESG) Governance and Social, Environmental) מייצג את האחריות החברתית (סביבה, חברה וממשל תאגידי) של חברות עסקיות. בשנים האחרונות הגיע השיח בשאלת אחריותן החברתית של חברות עסקיות לנקודת שיא. יוזמות שונות קראו לאיכון המצפן המכוון את המגזר העסקי לא רק לכיוון השאת רווחיהן של החברות ושל בעלי מניותיהן, אלא להקשר הרחב יותר בו הן פועלות ולהביא בחשבון, בצד ובמסגרת שיקוליהן העסקיים, גם את עניינם של בעלי העניין (stakeholder(הקשורים בפעילותן. הנושא מעמיד לפיכך בימים אלה בפני החברות, הדירקטוריונים ונושאי המשרה, המשקיעים והרגולטורים דילמות ואתגרים משמעותיים ביותר בארבעה מישורים עיקריים: ניהולי – עסקי, מימוני – תשואת משקיעים, משפטי – טובת המשקיעים ואחריות דירקטוריונים, ודיווחי – שאלת חובת הגילוי ומהותו. השאלה המרחפת מעל כל המישורים הנ”ל נוגעת להשפעות של המרכיבים הלא פיננסיים (ממשל תאגידי, חברה וסיכוני אקלים) על תחזית התוצאה הפיננסית, לאור העובדה שאין עדיין בנמצא מודל מימוני שמראה את הקשר הנ”ל. לצורך כך יהיה צורך לבסס נתונים, ומידע – כדי שבעתיד יהיה אפשר לאמוד את השלכותיהם על הנתונים הפיננסים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן