ספרות מקצועית


חשבונאות פיננסית חדשה: IFRS 2020 (מחבר ראשי: שלומי שוב, מחבר משנה: יבגני אוסטרובסקי)

לעיון בתוכן העניינים

ענת גואטה, יו”ר רשות ניירות ערך: “הספר מסייע בהנגשה של נושא מורכב, יכול לגשר על חוסר הבנה או תהיות שיש לגבי סוגיות מורכבות שעולות בנושא של IFRS.”

ד”ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון: “רו”ח שלומי שוב ורו”ח יבגני אוסטרובסקי מציגים משנה סדורה לחשבונאות המודרנית, תוך העמקה תיאורטית ראויה לשבח, לצד שימוש בדוגמאות מעשיות רבות. הספר מציב את מקצוע החשבונאות בישראל בשורה אחת עם המדינות המתקדמות בעולם והוא כיום כלי ראשון במעלה לכלל העוסקים בתחום, לרבות מנהלים ורואי חשבון.”

רונן מנשס, ראש המחלקה המקצועית, EY ישראל: “ספר חובה לאנשי כספים בחברות ציבוריות ורואי חשבון בפרקטיקה. ספר החשבונאות המקיף והטוב ביותר שנכתב אי פעם בישראל.”

להמלצות נוספות

הספר, שהפך תוך זמן קצר לרב-מכר ונבחר כספר השנה של לשכת רואי חשבון לשנת 2018, יצא לאור בחלוף יותר מעשור מאז היישום המחייב לראשונה של ה- IFRS בישראל  ומשמש כספר לימוד של קורסי החשבונאות הפיננסית באוניברסיטה הפתוחה. בתקופה זו נצבר ניסיון רב וחלו תמורות רבות, לרבות שינויים דרמטיים בתקינה החשבונאית בנושאים שהם בליבת הדיווח הכספי, כגון הכנסות, כולל פרקים ייחודיים בנושא קבלן בונה וקבלן מבצע, חכירות, שווי הוגן ומכשירים פיננסיים. נושאים אלה קיבלו דגש במסגרת הספר, לצד שיפור משמעותי גם בתחומים שלא חלו בהם שינויים מהותיים. המהדורה הקודמת של הספר “חשבונאות פיננסית חדשה: IFRS 2010”, היוותה את המדריך הפרקטי המקיף ביותר הקיים בעברית ליישום ה-IFRS. ככזו, היא הפכה לרב מכר בתחום ולכלי נפוץ ונגיש לעוסקים בפרקטיקה ובאקדמיה כאחד.

הספר על ארבעת כרכיו מיועד לתרום לאיכות הדיווח הכספי בישראל בשני מישורים עיקריים: במישור האחד, הצגה והסבר של הוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS), תוך מתן פירוט לכללים ולמושגים העדכניים והרלבנטיים; במישור השני, סיוע ביישום התקינה בפועל. כחלק מכך, הספר מכיל דוגמאות יישומיות, הסברים, דיון בפרשנויות ובגישות האפשריות, ואף דיון בלקונות הקיימות.

הכרך הראשון (765 עמודים) של הספר עוסק בנושאי מבוא, וכן בפריטים העיקריים בדוח על המצב הכספי; הכרך השני (730 עמודים) עוסק בדוח רווח או הפסד ובסוגיות הצגה וגילוי; הכרך השלישי (834 עמודים) דן בסוגיות הכרה ומדידה ובטיפול בחברות מוחזקות; הכרך הרביעי (969 עמודים) מוקדש לשווי הוגן ומכשירים פיננסיים.

סטודנטים זכאים להנחה מיוחדת עבור סטים עם פגימה בכריכה (כמות מוגבלת) – לפרטים יש לפנות במייל: ifrs@ifrsconsulting.co.il

מחיר (כולל מע"מ): 1,872.00

הוסף לסל

תורת המספרים של עולם העסקים – ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי, יורם עדן ושלומי שוב

לעיון בתוכן העניינים
פרופ’ אמיר ברנע, דיקן מייסד, בית ספר אריסון למנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה, פרופסור אמריטוס למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב: “ספר קריא ושוטף. המחברים מספקים תמונה מרתקת באמצעות קשירת ניתוח אקדמי במימון וחשבונאות עם אירועים שקרו בשוק ההון בפועל.”

להמלצות נוספות

הספר “תורת המספרים של עולם העסקים” – ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי (מחברים: יורם עדן, שלומי שוב), אשר כולל תשעה פרקים, שואף להציג תמונה עדכנית של עולם הקריאה, ההבנה והניתוח של דוחות כספיים מצד אחד ושל הערכות השווי מצד שני. בספר אשר מהווה את ספר הלימוד של הקורס “ניתוח דוחות פיננסיים” באוניברסיטה הפתוחה נערך חיבור של אקדמיה ופרקטיקה, על בסיס הניסיון רב השנים של המחברים עם תחומים אלו, מזוויות שונות. הספר שופך אור על האופן שבו מתבצעות הערכות שווי בין היתר מתוך מטרה לצמצם את פערי הציפיות ואת הביקורת שנשמעת, לא תמיד במקום, כנגד חוסר הדיוק של הערכות השווי בעולם של אי ודאות.

ניתוח והבנת הדוחות הכספיים והמידע הכספי הנלווה אליהם היא מלאכה מורכבת המחייבת מיומנות, מקצועיות ושימוש במידע השוואתי ומשלים הנאסף ממקורות חיצוניים שברובם נגישים למנתח. ניתוח שגרתי וטכני, עלול להוביל למסקנות מוטעות. בספר, שמנו את הדגש על שילוב שבין ההיבטים העיוניים שבניתוח דוחות לבין יישום הלכה למעשה של ניתוח דוחות, תוך דוגמאות רבות משווקי ההון בישראל ובחו”ל.

חלקו השני של הספר עוסק בהערכות שווי. יש לתת את הדעת לכך שהערכות שווי הן צופות פני עתיד ונערכות, דרך כלל, בתנאי אי ודאות. לפיכך, אי התממשות התחזיות שעליהן מבוססות הערכות השווי אינה מעידה בהכרח על כך שמלכתחילה הוכנה הערכת שווי שגויה. המבחן לנאותות הערכת השווי הוא סבירות ההנחות והתחזיות שהיו בבסיסה. גם במקרה זה, יש למיומנות ולנסיון המקצועי של מעריך השווי כדי לתרום לנאותות הערכת השווי.

המהדורה השלישית של הספר (578 עמודים) מעודכנת לשינויים האחרונים בתחום החשבונאות לרבות בנושא מהפכת החכירות אשר יצאה לאור בחודש נובמבר 2019. הספר מיועד למנהלים, דירקטורים, משקיעים, לסטודנטים וכן לגורמים נוספים המעוניינים להכיר את המספרים של עולם העסקים, בכלל ושוק ההון בפרט, לרבות האינטרסים החבויים בהם.

מחיר (כולל מע"מ): 293.00

הוסף לסל

לפניות ובירורים ניתן לשלוח מייל לכתובת: ifrs@ifrsconsulting.co.il