דוחות כספיים מאוחדים

במקרה שבו חברה אחת רוכשת שליטה בחברה אחרת (חברת בת) היא נדרשת להציג החל מאותו מועד דוחות כספיים מאוחדים הכוללים גם את נכסיה, התחייבויותיה, הכנסותיה והוצאתיה וגם את אלו של החברה הנרכשת.  כאשר מדובר בחברת בת שאינה בבעלות מלאה יופיע במאזן המאוחד סעיף שנקרא “זכויות שאינן מקנות שליטה” (זכויות המיעוט) שמייצג את הזכויות של יתר בעלי המניות בהון של חברת הבת.

יש לציין כי זכויות המיעוט – זכויות שאינו מקנון שליטה (זשמ”ש) מוצגות במאזן המאוחד במסגרת ההון של הקבוצה. כפועל יוצא, החלק שלהן בדווחי החברה הבת מטופל כיעוד של רווחים ולא נרשם כהוצאה בדוח רווח והפסד מאוחד. כפועל יוצא, דוח רווח והפסד מאוחד מייצג חיבור מלא בין סעיפי ההכנסות וההוצאות של חברת האם לבין סעיפי ההכנסות של החברה הבת, תוך ביצוע התאמות בגין פעולות בין חברתיות.

דוגמה

להלן המאזן של חברה א’ ליום 31.12.2017:

מזומן 1,000,000
רכוש קבוע 500,000
התחייבות (200,000)
הון מניות ופרמיה (1,000,000)
עודפים (300,000)

 

ביום 31.12.2017 רכשה חברה א’ 80% מהון המניות של חברה ב’. נניח שהשווי ההוגן של חברה ב’ זהה להון שלה.

להלן המאזן של חברה ב’ ליום 31.12.2017:

מלאי 100,000
רכוש קבוע 200,000
התחייבויות (50,000)
הון מניות פרמיה (250,000)

לפיכך, חברה א’ שילמה לבעלי המניות של חברה ב’

200,000 (= 80%* 250,000)

להלן המאזן המאוחד של חברה א’ ליום 31.12.2017:

מזומן 800,000 (= 200,000 – 1,000,000)
מלאי 100,000
רכוש קבוע 700,000 (=200,000 + 500,000)
התחייבויות (250,000) (= 50,000 + 200,000)
זכויות מיעוט (50,000) (= 20%* 250,000 הון עצמי ב’)
הון מניות ופרמיה (1,000,000)
עודפים (300,000)

 

נניח כעת בנתוני הדוגמה לעיל כי בשנת 2018 הרווח הנקי הנפרד (“סולו”) של חברה א’ (כלומר הרווח מפעולות עצמיות ללא חלק ברווחי חברה ב’) הסתכם ב- 500,000 בעוד הרווח הנקי של חברה ב’ הסתכם ב- 200,000. במקרה כזה, הרווח הנקי המאוחד של חברה א’ לשנת 2018 יעמוד על 700,000 (200,000 + 500,000). עם זאת, חלקם של בעלי המניות של חברה א’ ברווח הנקי המאוחד הוא 660,000 (200,000 * 80% + 500,000) בלבד בעוד חלקם של בעלי מניות המיעוט (זשמ”ז) ברווח הנקי המאוחד הוא 40,000 (200,000 * 20%).

כפועל יוצא, להלן התנועה בסעיפי ההון כפי שתופיע בדוח על השינויים בהון המאוחד של חברה א’ לשנת 2018:

הון מניות ופרמיה עודפים סה”כ הון ששייך לבעלי המניות של החברה האם זכויות שאינן מקנות שליטה סה”כ הון הקבוצה
31.12.2017 1,000,000 300,000 1,300,000 50,000 1,350,000
רווח נקי השנה 660,000 660,000 40,000 700,000
31.12.2018 1,000,000 960000 1,960,000 90,000 2,050,000

 

למיני קורס בנושא מושגי יסוד בקריאת דוחות כספיים

רקע בחשבונאות