דוח על השינויים בהון

כללי
דוח על השינויים בהון הינו אחד מארבעת הדוחות הכספיים : מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על השינויים בהון ודוח על תזרימי המזומנים.
דוח על השינויים בהון כולל את השינויים שהתרחשו בהון העצמי במהלך התקופה.
הסעיפים העיקריים של ההון העצמי הם: הון מניות
פרמיה
עודפים
הון מניות ופרמיה
הון מניות מייצג את הערך הנקוב של המניות הרגילות שהנפיקה החברה.
הפרמיה מייצגת את עודף התקבולים שנתקבלו מבעלי החברה מעל לערך הנקוב של המניות.
 
עודפים
עודפים מייצגים רווחים/הפסדים שהצטברו בחברה וטרם חולקו כדיבידנד לבעלי המניות
דוגמא
חברת אייל הוקמה ביום 1/1/2016. להלן האירועים שחלו בחברה, בין השנים 2016-2017:
1 ביום 1/1/2017 החברה הנפיקה 10,000 מניות רגילות 1 ₪ ערך נקוב כל אחת בתמורה כוללת של 550,000 ₪.
2 החברה סיימה את שנת 2016 ברווח נקי  של 80,000 ₪.
3 החברה חילקה דיבדנד ביום 31/3/2017 בסך של 20,000 ₪.
4 החברה סיימה את שנת 2017 בהפסד של 23,000 ₪.
5 החברה חילקה דיבדנד ביום 31/12/2017 בסך של 5,000 ₪.
פקודות יומן:
01/01/2016 ח’ מזומן 550,000
ז’ הון מניות 10,000
ז’ פרמיה 540,000
31/03/2017 ח’ עודפים 20,000
ז’ מזומן 20,000
31/12/2017 ח’ עודפים 5,000
ז’ מזומן 5,000
דוח על השינויים בהון
של חברת אייל בע”מ לשנים 2016-2017
 פ
  מניות רגילות
 פרמיה   עודפים סה”כ
01/01/2016 הנפקת מניות 10,000 540,000    – 550,000
רווח לשנה    80,000 80,000
יתרה ל 31/12/2016 10,000 540,000   80,000 630,000
01/01/2017 יתרת פתיחה 10,000 540,000    80,000 630,000
31/03/2017 חלוקת דיבדנד   (20,000) (20,000)
הפסד השנה    (23,000) (23,000)
31/12/2017 חלוקת דיבדנד    (5,000) (5,000)
יתרה ל 31/12/2017 10,000 540,000    32,000 582,000

 

למיני קורס בנושא מושגי יסוד בקריאת דוחות כספיים

רקע בחשבונאות