דוח תזרים מזומנים

דוח תזרים מזומנים הוא דוח משלים, שמציג את תזרימי המזומנים שהיו במהלך התקופה תוך הבחנה בין שלוש קטגוריות: תזרים מפעילות שוטפת, תזרים מפעילות השקעה ותזרים מפעילות מימון. בעוד תזרים מפעילות שוטפת משקף את דוח רווח והפסד על בסיס מזומן, תזרים מפעילות השקעה מייצג תנועות מזומן שקשורות לצד האקטיב ולא נכללו בפעילות השוטפת – כמו למשל רכישה או מכירה של נכסים ארוכי מועד ותזרים מזומנים מפעילות מימון מייצג תנועות מזומן שקשורות לצד הפאסיב ולא נכללו בפעילות השוטפת – כמו למשל גיוס ופירעון של הלוואות מבנקים.

לדוגמה, הרווח הנקי של חברה הסתכם בשנת 2017 ב- 20 מיליון שקלים. במהלך השנה יתרות המלאי והספקים שלה גדלו ב- 5 ו- 3 מיליון שקל בהתאמה. כמו כן, יתרת הלקוחות שלה קטנה ב- 7 מיליון שקל. הוצאות פחת הסתכמו ב- 4 מיליון שקל.

נתונים נוספים:

  • במהלך השנה רכשה רכוש קבוע תמורת 30 מיליון שקל
  • במהלך השנה גייסה החברה הלוואה בסך של 5 מיליון שקל
  • יתרת הפתיחה והסגירה של המזומנים הסתכמה ב- 10 מיליון שקל ו- 14 בהתאמה

במקרה זה, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת יחושב באופן הבא באמצעות התאמות לפעולות שאינן מזומן לרווח הנקי שמוצג על בסיס צבירה, במיליוני שקל:

רווח נקי 20
בנטרול:
הוצאות פחת 4
גידול במלאי (5)
גידול בספקים 3
קיטון בלקוחות 7
29

 

ולכן שלוש הקטגוריות של דוח התזרים לתקופה יהיו:

מזומנים שהופקו מפעילות שוטפת 29
מזומנים ששימשו לפעילות השקעה (30)
מזומנים שנבעו מפעילות מימון 5
סך גידול ביתרת המזומנים במהלך התקופה 4 =14-10

 

למיני קורס בנושא מושגי יסוד בקריאת דוחות כספיים

רקע בחשבונאות