החשבונאות בראי המחקר האקדמי

הקשר בין חשבונאות ובין שוק ההון נדון בהרחבה במחקר האקדמי, הן במסגרת מחקר אמפירי (מחקרי “שטח” המבוססים על איסוף נתונים ועל עיבודם כדי להצביע על תופעות מסוימות) והן במסגרת מחקר תאורטי (מחקרים העוסקים בפיתוח תאוריות מופשטות בנוגע לתופעות מסוימות). שלא כמו המחקר האמפירי, המחקר התאורטי מבוסס על פי רוב על ניתוח אנליטי של מודל המתאר את התופעה באופן מתמטי. ועם זאת שני סוגי המחקר משלימים זה את זה: לעתים המחקר האמפירי תומך במחקר התאורטי הקודם לו ובוחן אם לתאוריה יש בסיס במציאות, ולהפך: לעתים המחקר התאורטי תומך במחקר אמפירי שקדם לו ומסביר את קיום התופעה. להלן סקירה של כמה מן הנושאים המעסיקים את המחקר האקדמי בנושא החשבונאות והדיווח הכספי והממצאיהם העיקריים של המחקרים.

רקע בחשבונאות