הטיפול החשבונאי בתקופת הבשלה הפוכה (Reverse Vesting)

תקופת הבשלה הפוכה (Reverse Vesting)

תקופת הבשלה הפוכה היא מצב שבו יוצרים תקופת הבשלה על מניות קיימות, להבדיל מהמצב הרגיל שבו תקופת ההבשלה היא תנאי לקבלת אופציות/מניות חדשות. מנגנון זה מיושם בעיקר במצבים של כניסת משקיעים לסטארט אפים, כאשר המשקיעים מעוניינים שהיזמים או ו/או עובדי מפתח יתחייבו להמשיך לעבוד בחברה תקופה נוספת. המגבלות על המניות יוסרו בהדרגתיות או בפעימה אחת, כפוף להמשך עבודתם בחברה. לצורך היישום של הסדרים אלה נעשה שימוש לעיתים בהכנסת המניות הרלבנטיות לנאמנות. בכל מקרה, ככל שהיזם לא יעמוד בתקופת הזמן לה התחייב, לחברה קיימת הזכות לבטל אותן או לרכוש אותן בערכן הנקוב (סכום זניח). מנגנון זה מיושם לעיתים גם ערב הנפקה ראשונה לציבור (IPO). יתכנו מקרים שבהם הסכם ההבשלה ההפוכה יהיה במישור של בעלי המניות עצמם.

הטיפול החשבונאי בתקופת הבשלה הפוכה (Reverse Vesting)

בהעדר התייחסות מפורשת לנושא ב- IFRS, הטיפול החשבונאי בתקופת הבשלה הפוכה צריך להיגזר מהמהות של ההסדר. ככל שמדובר בעסקת תגמול הרי שהטיפול החשבונאי בה צריך להיות זהה לטיפול החשבונאי בהענקה הונית רגילה. לצורך כך, ההתייחסות תהיה כפיצול הופכי של מניות (כלומר, איחוד טכני של מניות) והענקתן בכפוף לתקופת הבשלה רגילה. כלומר, רישום הוצאות שכר באופן רגיל על בסיס השווי ההוגן של המניות במועד ההענקה. טיפול חשבונאי זה יתרחש ללא תלות האם ההסדר מתבצע ישירות אל מול החברה או לחלופים הוא מתבצע במישור של בעלי המניות עצמם (כלומר, בין המשקיע החדש ולבין בעלי המניות הקיימים). מנגד, ככל שמהות ההסדר אינה תגמול הרי שהוא יטופל במישור ההוני בלבד, לרבות תוך התאמת ההשקעה ההונית שאליה קשור ההסדר. זה המצב לדוגמה במצבים שבהם בעלי המניות הרלבנטיים אינם מועסקים כלל בחברה או במקרה שבו המניות הרלבנטיות ישוחררו מהנאמנות או יבוטלו שלא בעקבות המשך העסקה, כמו במקרה של התניה ביעד מסוים של EBITDA בתקופה מסוימת ללא מחויבות להמשך העסקה.