המתנה של נתניהו לחברות הנדל”ן

המפסידות הגדולות מהפחתת המס הן חברות עתירות עובדים

ביולי התקבל חוק ההתייעלות הכלכלית, שקובע, בין השאר, הפחתה הדרגתית של שיעור מס החברות החל בשנת המס 2011 עד לשנת המס 2016 לשיעור מס של 18%, תוך הפחתה מקבילה של מס על רווחי ההון. הפחתה זו מיתוספת להפחתה ההדרגתית הקיימת לשיעור מס של 25% ב-2010 ואילך.

על אף שמדובר בהפחתה עתידית בשיעורי המס, קיימות לה השלכות חשבונאיות מיידיות משמעותיות כתוצאה מהשפעה חד-פעמית על מדידת המסים הנדחים. הרקע לכך הוא הפער הקיים בין כללי החשבונאות שמטרתם לספק מידע רלוונטי לקבלת החלטות, לבין כללי המס שמבוססים על עקרונות אחרים וקובעים במקרים רבים מועדים שונים להכרה בהכנסות ובהוצאות. כך לדוגמה, רווחים רעיוניים בגין שערוך נדל”ן להשקעה אינם ממוסים על ידי שלטונות המס.

כתוצאה מהפער הזה נדרשות החברות להכיר בדו”חותיהן הכספיים בנכסי התחייבויות מסים נדחים. נכס מס נדחה הוא נכס לכל דבר ועניין, שמייצג הטבה כלכלית צפויה – זכות לקבל הטבות מס בעתיד. נכס כזה נוצר, לדוגמה, בגין הפרשות לפיצויים וחופשה שמוכרות לצורך מס רק על בסיס התשלום בפועל ובגין הפסדים מועברים לצורך מס, כל עוד צפוי ניצולם בעתיד – כלומר, צפויה הכנסה חייבת עתידית שתספיק לקיזוז. התחייבות מסים נדחים היא התחייבות לכל דבר ועניין שמייצגת הקרבה צפויה של הטבות כלכליות (מחויבות לשלם מס בעתיד). התחייבות כזו נוצרת, לדוגמה, בגין רווחי השערוך של הנדל”ן להשקעה בגין פחת מואץ לצורכי מס.

המסים הנדחים ייהפכו מתישהו בעתיד למסים בפועל, ולכן הם נמדדים על-פי שיעורי המס שצפויים לחול באותם מועדים, וזאת על בסיס שיעורי המס שחוקקו עד ליום המאזן. מאחר שהחוק אושר רק לאחר תאריך מאזן הרבעון השני, הרי שהשפעת הקיטון בשיעור מס (מ-25% ל-18%) על יתרת המסים הנדחים ארוכי הטווח – קיטון של כמעט 30% – תיכלל בסעיף המסים לרבעון השלישי.

המפסידות העיקריות הן חברות עתירות עובדים, שלהן עודף נכסי מסים נדחים ארוכי טווח גדולים בגין פיצויים ופנסיה לעובדים. לדוגמה, לבנק לאומי קיים נכס כזה של כמיליארד שקל, שעשוי להוביל להפסד של מאות מיליוני שקלים ברבעון השלישי. עם זאת, יש לציין כי בחברות תעשייתיות קיים לעתים אפקט הפוך כתוצאה מקיום התחייבות מסים נדחים בגין פחת מואץ, שעשוי לקזז את ההשפעה השלילית ואף להפוך את הקערה על פיה.

המרוויחות העיקריות הן חברות הנדל”ן, שלהן יתרות גדולות של התחייבות מסים נדחים ארוכות טווח בגין רווחי שערוך של נדל”ן מניב בישראל. כך לדוגמה, גב-ים מדווחת כי תרשום ברבעון השלישי הכנסות מס של כ-100 מיליון שקל, סכום הגבוה מהרווח שהציגה במחצית הראשונה.

אין זה ניחוש פרוע שחברות כמו מליסרון ובריטיש ישראל, שלכל אחת מהן התחייבות מסים נדחים של 400-500 מיליון שקל, יקטינו אותה ביותר מ-100 מיליון שקל נגד הכנסות (כ-10% מהונן העצמי). נותר רק לקוות שהמתנה העתידית שנרשמת חשבונאית באופן מיידי לא תבוטל על ידי הממשלה.