הקלף החשבונאי של דור אלון

כיצד ייצרה החברה בדו”חות רווח נטו של 26 מיליון שקל

פיצול אופקי באמצעות “דיווידנד בעין” נעשה בדרך כלל כדי למנוע תמחור חסר שנובע מערבוב פעילויות, באמצעות מתן דגש נפרד לכל פעילות או היפטרות מפעילות “בעייתית”. דוגמאות מהשנה האחרונה להצפת ערך הן פיצול פעילות הגז של דור אלון תוך כדי הנפקתה והפיכתה של אלקטרה נדל”ן מחברה בת של אלקטרה לחברה אחות שלה, ומנגד – חלוקת מניות דלק נדל”ן שאיפשרה לקבוצת דלק להוציא ממאזנה התחייבויות בסך כ-23 מיליארד שקל.

הסוגיה החשבונאית בנוגע לדיווידנד בעין שמופחת מיתרת העודפים, בדומה לדיווידנד במזומן, נוגעת לאופן מדידתו: האם על בסיס שווי הוגן של הפעילות המועברת או לפי השווי בספרים? הרציונל לשיטת הערכים בספרים הוא המשכיות האחזקה מנקודת ראות בעל השליטה, בעוד הרציונל לשיטת השווי ההוגן הוא נקודת הראות של החברה המחלקת – כאילו מכרה את הפעילות ואת התקבול חילקה כדיווידנד במזומן.

לסוגיה זו עשויה להיות השפעה רבה על הרווח הנקי, אבל לא על יתרת העודפים. הפרסום 17 IFRIC הכריע לטובת שווי הוגן, אך אינו חל כשקיים בעל שליטה – ולמעשה מותיר לחברות את ההחלטה על המדיניות החשבונאית.

עד כה, בהתאם לשיטת הערכים בספרים, לא הופשרו לרווח קרנות הוניות המייצגות רווחים והפסדים נדחים, כמו בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה והפרשי תרגום – אלא הועברו ישירות ליתרת העודפים. דוגמה: קבוצת דלק העבירה כך קרן תרגום שלילית של כ-574 מיליון שקל, שהפשרתה היתה מוחקת את עיקר הרווח הנקי ב-2009. השפעה הפוכה היתה באלקטרה, שזקפה ישירות לעודפים ב-2009 קרנות הון חיוביות בסך כ-127 מיליון שקל.

התפתחות מעניינת ניתן למצוא בדו”חות של דור אלון שביצעה את הפיצול ברבעון הראשון והותירה בידה “קלף חשבונאי” – 5% מהזכויות בפעילות שהועברה. אף שיישמה את גישת הערכים בספרים, דור אלון פירשה את תפישת המימוש הרעיוני, שנכנסה לתוקף ב-2010, כגורמת למימוש הקרנות ההוניות וכן למדידת השקעתה הנותרת לפי שווי הוגן. כפועל יוצא, הכירה דור אלון ברווח נטו של כ-26 מיליון שקל, שהיוו כ-60% מהרווח הנקי ברבעון.

השילוב בין גישת הערכים בספרים לתפישת המימוש הרעיוני החדשה יוצר ערבוב מוזר – מעין מימוש לפי ערכים בספרים. כפועל יוצא, נראה כי הגישה העדיפה כיום צריכה להיות השווי ההוגן – כל עוד לא מדובר באקט טכני בלבד.

מבחינה הצגתית, העברת פעילות כדיווידנד בעין מייצגת בדרך כלל קו עיקרי של עסקים, ולכן מסווגת כפעילות מופסקת בדו”ח רווח והפסד, לרבות תיקון מספרי השוואה. כמו כן, כל עוד מועד החלוקה בפועל מתרחש מיד לאחר מועד היווצרות המחויבות לחלוקה, ובאותה תקופה חשבונאית, אין צורך בסיווג מאזני של הפעילות, וגם לא מתעוררת שאלת הכרה בהתחייבות לדיווידנד בעין.

בהקשר זה, יש לציין את ההצגה מחדש שביצעה קבוצת דלק לדו”חות הרבעון הראשון של 2009, כדי לכלול בהם התחייבות כזו; החלטת הדירקטוריון הבלתי מותנית התקבלה כבר ב-31 במארס – על אף שהחלוקה בפועל התבצעה רק לאחר מועד המאזן.