מחיר הכניסה לבורסה בדלת האחורית

הפרמיה על שלד בורסאי מייצגת את עלויות הרישום למסחר, המוכרות כהוצאה

כניסה לבורסה בדלת האחורית, באמצעות שלד בורסאי, נעשתה מקובלת בשנים האחרונות בענף הביומד ובאחרונה אף נוהלו מגעים לבצע זאת גם בענף הכי לוהט בשוק, חיפושי הגז והנפט.

הצעד האופייני מתבצע כך שהשלד הבורסאי, שהוא חברה ציבורית שנותרה בלא פעילות, מנפיק מניות לבעלי חברה פרטית תמורת פעילותה או מניותיה – כך שבעלי המניות של החברה הפרטית מקבלים את השליטה בשלד שלתוכו נוצקה הפעילות, ששמו בדרך כלל גם משתנה בהתאם.

התוצאה היא רישום של פעילות החברה הפרטית למסחר – כשהעלות היא אותן מניות בשלד שנותרות לבעלי מניותיו הקודמים, שאליהן מיתוסף לעתים גם מזומן שמשולם להם או תמורה נוספת.

בהתאם לעיקרון “מהות קודמת לצורה”, מטפלת החשבונאות בעסקה בהתאם למהותה הכלכלית; כאילו החברה הפרטית היא זו שרכשה את השלד לצורך רישום למסחר של הפעילות – בניגוד מוחלט לצורתה המשפטית (מכונה “רכישה במהופך”).

בהתאם, לא מתבצע שערוך לשווי הוגן של פעילות החברה הפרטית, ובדו”חות השלד לשעבר, החברה הציבורית, לרבות במספרי ההשוואה, ייכללו הנכסים, ההתחייבויות ותוצאות הפעילות של החברה הפרטית – תוך התאמת מבנה ההון לזה של החברה הציבורית, שכולל את המניות המונפקות לצורך העסקה. לכך מיתוספים הנכסים וההתחייבויות שהיו לשלד במועד השלמת העסקה, בדרך כלל בעיקר מזומנים.

הפרמיה המשולמת על השלד הבורסאי משקפת את ההפרש שבין התמורה – השווי ההוגן של המניות שבהן ממשיכים להחזיק בעלי המניות הקודמים ותמורה נוספת אם קיימת – לבין השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים שקיימים בשלד, בדרך כלל יתרות מזומנים. פרמיה זו לא יכולה להוות מוניטין, שהרי שלד בורסאי נטול פעילות אינו מהווה עסק ועל כן לא מדובר בצירוף עסקים, אלא מייצגת למעשה בעיקרה עלויות רישום למסחר, שאינן מהוות נכס בלתי מוחשי ולא ניתן לחשב את ערכן באופן עצמאי.

בהתאם ל-IFRS, עלויות המיוחסות לגיוס הון מופחתות ישירות מההון המונפק, בעוד עלויות המיוחסות לרישום למסחר בלבד מוכרות בדו”ח רווח והפסד, מתוך רציונל שהרישום למסחר כשלעצמו אינו מוביל להזרמת הטבות כלכליות לחברה.

דוגמה לכך היא העברת השליטה בתום 2010 בשלד הבורסאי אנטר הולדינגס לאלביט הדמיה, באמצעות הקצאת מניות המהוות 90% מהון המניות וכתבי אופציה. בתמורה הועברו לשלד כ-30% מהמניות של גמידה, חברה כלולה שעוסקת במו”פ של מוצרים רפואיים המבוססים על תאי גזע שמקורם בעיקר בדם טבורי וכ-69% מהמניות של אינסייטק, חברה בת שעוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק ציוד הדמיה מגנטי מונחה וממוקד לצורך ביצוע טיפולים לא פולשניים בגידולים תוך שימוש באולטרסאונד.

על אף שהשלד, ששינה שמו לאלביט מדיקל טכנולוג’יס, הוא הרוכש המשפטי של הזכויות בגמידה ובאינסייטק, הרי מאחר שאלביט הדמיה קיבלה את השליטה בשלד, הוצגו דו”חות אלביט מדיקל טכנולוג’יס בהתאם לעקרונות רכישה במהופך. העלות הכוללת של העסקה – שמייצגת את ההפרש בין שווי חלקם של בעלי מניות הקודמים לאחר ההשלמה, בהתאם למחיר המניה בבורסה בסמוך להשלמה, כ-4 מיליון דולר, בתוספת עלות הכנת המתאר לצורך העסקה, כ-400 אלף דולר, לבין השווי ההוגן של הנכסים המזוהים הקיימים בשלד שנובעים בעיקר ממזומנים, 967 אלף דולר – הסתכמה בכ-3.5 מיליון דולר.

בדו”ח רווח והפסד של אלביט מדיקל טכלונולוג’יס ל-2010 נזקפה בהתאם ולאחר התחשבות במרכיב שיוחס למזומנים שהיו בשלד, הוצאת רישום למסחר של כ-2.8 מיליון דולר.