פרק ארבעים – מכשירים פיננסיים: גריעה

1. רקע 
2. גריעה של נכסים פיננסיים 
2.1.  עיקרון מנחה
2.2. תרשים זרימה לאופן ביצוע ההערכה
2.3. איחוד החברות הבנות (בחינה ברמת הדוחות הכספיים המאוחדים)
2.4.  קביעת יחידת החשבון לגביה מבוצעים מבחני הגריעה
2.4.1. כללי
2.4.2. מתי יש לבחון את מבחני הגריעה ברמת קבוצת נכסים פיננסיים דומים?
2.4.3. מתי יש לבחון את מבחני הגריעה ברמת חלק מנכס פיננסי יחיד או חלק מקבוצת נכסים דומים?
2.5. פקיעת הזכויות החוזיות של הנכס הפיננסי
2.5.1. כללי
2.5.2. פקיעת זכויות רגילה
2.5.3. פקיעת זכויות עקב שינוי תנאים מהותי
2.5.4. מחיקה (write-off)
2.6. האם מתבצעת העברה?
2.6.1. כללי
2.6.2. העברה (transfer) של הזכויות החוזיות לקבל את תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי
2.6.3. ביצוע עסקת pass-through
2.7. הערכת המידה בה הועברו הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי
2.7.1. עיקרון מנחה
2.7.2. עסקאות שבהן במהות כל הסיכונים וההטבות הועברו
2.7.3. עסקאות שבהן במהות כל הסיכונים וההטבות נותרו
2.7.4. עסקאות להשאלה והחזרה של נכס פיננסי זהה או דומה
2.7.5. עסקאות wash sale
2.7.6. עסקאות שבהן נדרש ניתוח מעמיק יותר
2.8. קביעה האם השליטה בנכס הפיננסי נותרה אצל הישות המדווחת
2.8.1. כללי
2.8.2. איסור חוזי למכור את הנכס
2.8.3. לא קיים שוק שניתן למכור בו את הנכס
2.8.4. אופציית רכש שהוענקה לישות המדווחת
2.8.5. בעת מכירה, צד שלישי חייב לקבל על עצמו מגבלות
2.8.6. בעת מכירה, באופן מעשי יוטלו מגבלות על צד שלישי
2.9. מדידה לפי מעורבות נמשכת
2.9.1. עיקרון מנחה
2.9.2. מעורבות נמשכת עקב הענקת ערבות לנכס פיננסי שהועבר
2.9.3. מעורבות נמשכת לגבי חלק מנכס פיננסי
2.9.4. מעורבות נמשכת בדרך של הענקת או קבלת אופציה על נכס הנמדד בעלות מופחתת
2.9.5. מעורבות נמשכת בדרך של הענקת או קבלת אופציה על נכס הנמדד בשווי הוגן
2.10. הטיפול החשבונאי בהעברות הכשירות לגריעה של נכסים פיננסיים
2.10.1. כללי
2.10.2. גריעה חלקית של נכס פיננסי
2.10.3. הכרה בנכסי או בהתחייבויות שירות בעת הגריעה
2.11. הטיפול החשבונאי בהעברות אשר אינן כשירות לגריעה
2.11.1. כללי
2.11.2. דוגמה – הטיפול בהעברה שאינה כשירה לגריעה עקב קבלתה של אופציית רכש בעלת מחיר מימוש שהוא עמוק בתוך הכסף
2.12. סוגיות נוספות לעניין גריעה של נכסים פיננסיים
2.12.1. הוראות לעניין קיזוז בדוח על המצב הכספי ובדוח רווח או הפסד
2.12.2. הוראות לעניין מדידה והצגה של ביטחונות על ידי המעביר ועל ידי המקבל בעסקת העברה
2.12.3. עסקאות איגוח וגריעה
3. גריעה של התחייבויות פיננסיות 
3.1. עיקרון מנחה
3.2. גריעה של התחייבויות פיננסיות עקב שחרור מאחריות ראשונית
3.2.1. כללי
3.2.2. העברה של התחייבויות פיננסיות בין ישויות בקבוצה
3.2.3. עסקאות ‘ביטול במהות’
3.2.4. עסקאות פקטורינג ספקים
3.3. הטיפול החשבונאי בגריעה של התחייבות פיננסית
3.3.1. כללי
3.3.2. גריעה של התחייבות פיננסית שיועדה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד
3.3.3. עיתוי ההכרה בסילוק התחייבויות
3.3.4. גריעה עקב רכישה חוזרת מלאה או חלקית של התחייבות פיננסית
3.4. גריעה עקב שינוי תנאים חוזי של התחייבות פיננסית
3.4.1. הבחינה הכמותית
3.4.2. הבחינה האיכותית
3.4.3. הטיפול החשבונאי בשינוי תנאים מהותי של התחייבות פיננסית
3.4.4. הטיפול החשבונאי בשינוי תנאים של התחייבות פיננסית שאינו מהותי
3.5. סילוק של התחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירים הוניים
3.5.1. כללי
3.5.2. תחולת הפרשנות
3.5.3. מדידת השווי ההוגן של התמורה
3.5.4. דוגמה – סילוק התחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירים הוניים
3.5.5. הסדרי חוב מורכבים הכוללים תמורה הונית
3.5.6. דוגמה – הסדר חוב מורכב הכולל תמורה הונית בגין שינוי תנאים
4.  גריעה של נגזרים פיננסיים