פרק ארבע – מלאי

1. רקע 
2. הגדרת מלאי 
2.1. עיקרון מנחה
2.2. ייעוד למכירה של נכסים המשמשים למטרות השכרה
3. תחולה 
4. הכרה וגריעה 
5. מדידת מלאי 
5.1. עיקרון מדידה
5.2. קביעת עלות המלאי
5.2.1. כללי
5.2.2. עלויות רכישה
5.2.3. הסדר הכולל מרכיב מימון
5.2.4. עלויות המרה (של חומרים למוצרים גמורים)
5.2.5. הקצאת עלויות תקורה – סוגיות יישומיות
5.2.6. עלויות אחרות
5.2.8. נוסחאות עלות
5.2.9. שיטת המלאי הבסיסי
5.2.10. עסקאות החלפת מלאי
5.3.1. כללי
5.3.2. גורמים שיש להתחשב בהם בקביעת שווי מימוש נטו
6. הצגה וגילוי 
6.1. סיווג בדוח על המצב הכספי (“מאזן”)
6.2. סיווג בדוח רווח או הפסד
6.3. הוראות גילוי