פרק ארבע עשרה – הכנסות מחוזים עם לקוחות בענף קבלני ביצוע

1. רקע 
2. הכרה בהכנסה על ידי קבלני ביצוע 
2.1. זיהוי החוזה
2.2. זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה
2.2.1. כללי
2.2.2. הבטחה להעביר ללקוח סחורה או שירות שהם מובחנים
2.2.3. זיהוי מספר מחויבויות ביצוע
2.2.4. שילוב חוזים
2.3. תיקוני חוזים (Modifications)
2.4. קביעת מחיר העסקה
2.4.1. כללי
2.4.2. תמורה משתנה
  2.4.3. אופציות לרכישת סחורות או שירותים נוספים
2.4.4. קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה
2.5. הכרה בהכנסה כאשר הישות המדווחת מקיימת את מחויבות הביצוע
2.5.1. כללי
2.5.2. עלויות פרויקט שתובאנה בחשבון לצורך קביעת שיעור ההתקדמות בקיום מחויבות הביצוע
2.5.3. קביעת שיעור ההתקדמות בקיום מחויבות הביצוע
3. עלויות לקיום חוזה  
3.1. סוגי עלויות חוזה
3.2. עלויות חוזה אשר תוכרנה כנכס
3.3. הכרה בהכנסה ב”מרווח אפס”
3.4. שינויים באומדנים
4. כללי ההצגה  
5. דרישות גילוי