פרק חמש עשרה – הכנסות מחוזים עם לקוחות בענף יזמי נדל”ן

1. רקע 
2. הכרה בהכנסה על ידי יזם נדל”ן  
2.1. זיהוי החוזה
2.1.1. כללי
2.1.2. אי עמידה בהגדרת חוזה
2.2. זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה
2.2.1. כללי
2.2.2. מחויבות הביצוע של היזם כלפי הלקוח בעת התקשרות בחוזה מכר
2.3. הכרה בהכנסה כאשר הישות המדווחת מקיימת את מחויבות ביצוע
2.4. סוגיות ביישום קיום מחויבות ביצוע לאורך זמן
2.4.1. קביעת שיעור ההתקדמות בקיום מחויבות הביצוע
2.4.2. העלויות אשר יש להתחשב בהן בקביעת שיעור ההתקדמות בקיום מחויבות הביצוע
2.4.3. הכרה בהכנסה בגין חוזים שנחתמו לאחר שהיזם כבר החל בהתקדמות בביצוע
2.5. סוגיות ביישום קיום מחויבות בנקודת זמן
2.6. קביעת מחיר העסקה
2.6.1. כללי
2.6.2. קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה
2.7. כללי ההצגה
2.8. דרישות גילוי
3. מלאי בניינים למכירה, עלויות לקיום חוזה ועלויות אשראי 
3.1. כללי
3.2. העלויות הנכללות במסגרת מלאי בניינים למכירה
3.3. שווי מימוש נטו של מלאי בניינים למכירה
3.4. עלויות תוספתיות להשגת חוזה
3.4.1. כללי
3.4.2. עלויות תוספתיות להשגת חוזה
3.4.3. עלויות לקיום חוזה
3.5. הכרה במלאי ועלויות חוזה בעלות המכר
3.6. שיטות להקצאת עלויות בעלות המכר בדוח רווח או הפסד
4. עסקאות קומבינציה ועסקאות בעלות אופי דומה 
4.1. כללי
4.2. עסקת קומבינציית דירות
4.2.1. כללי
4.2.2. טיפול חשבונאי במועד ההכרה לראשונה
4.2.3. טיפול חשבונאי בתקופות עוקבות
4.3. עסקת קומבינציית תמורות
4.3.1. כללי
4.3.2. טיפול חשבונאי במועד ההכרה לראשונה
4.3.3. טיפול חשבונאי בתקופות עוקבות
4.4. פרויקט התחדשות עירונית – פינוי בינוי ותמ”א 38/2 בישראל
5. יזמי נדל”ן – סוגיות מיוחדות  
5.1. סיווג שוטף ולא שוטף
5.1.1. כללי – המחזור התפעולי של יזמי נדל”ן
5.1.2. סיווג קרקע כנכס שוטף או כנכס לא שוטף
5.1.3. אופן סיווג התחייבויות כחלק מהמחזור התפעולי
5.2. הטיפול החשבונאי ב”דירה לדוגמה”
5.3. אופן הצגת רכישת הקרקעות במסגרת הדוח על תזרימי המזומנים