פרק חמש – רכוש קבוע

1. רקע
2. הגדרה ותחולה
2.1. הגדרה
2.2. תחולה
2.2.1. כללי
2.2.2. צמחים מניבים
3. הכרה ומדידה ראשונית 
3.1. עיקרון ההכרה
3.2. קביעת עלות הרכוש הקבוע
3.2.1. כללי
3.2.2. עלות רכישת הרכוש הקבוע
3.2.4. עלויות פירוק ופינוי
3.2.5. העברות של נכסים מלקוחות
3.3. עלויות עוקבות
4. מדידה לאחר ההכרה הראשונית
4.1. כללי
4.2. פחת
4.2.1. כללי
4.2.2. חישוב הוצאות הפחת
4.2.3. תקופת ההפחתה
4.2.4. קרקע
4.2.5. שיטות פחת
4.2.6. שיטת הרכיבים
4.2.7. טיפול בשינויי אומדן הקשורים לפחת
4.3.1. עקרונות המודל
4.3.2. דוגמאות יישומיות בסיסיות
4.3.3. מודל הערכה מחדש – סוגיות חשבונאיות
4.4. טיפול עוקב בהפרשה לפירוק ופינוי
5. ירידת ערך ופיצוי בגין ירידת ערך   
6. הפסקת יישום כללי המדידה העוקבת וגריעה 
6.1. הפסקת יישום כללי המדידה העוקבת
7. דרישות גילוי 
7.1. כללי
7.2. גילוי לפי קבוצות
7.3. גילוי בגין רכוש קבוע המוצג בסכום משוערך
7.4. פרטים נוספים
7.5. גילוי וולונטרי מומלץ
7.6. גילוי בנושא שינוי אומדן אורך חיים שימושיים בהתאם להחלטה מספר 17-3 (SAB) של רשות ניירות ערך
8. נספח – דוגמה רב שנתית ליישום מודל הערכה מחדש  
8.1. נתוני הדוגמה
8.2. הנחה א’ – העברת חלק יחסי מהקרן לעודפים
8.2.1 טיפול בשנת 2016 (לא מתבצעת הערכה מחדש)
8.2.2 טיפול בשנת 2017 (ביצוע הערכה מחדש)
8.2.3. טיפול בשנת 2018 (לא מתבצעת הערכה מחדש)
8.2.4. טיפול בשנת 2019 (ביצוע הערכה מחדש)
8.2.5. טיפול בשנת 2020 (לא מתבצעת הערכה מחדש)
8.2.6. טיפול בשנת 2021 (מתבצעת הערכה מחדש)
8.3. הנחה ב’ – אי העברה של הקרן לעודפים
8.3.1. טיפול בשנת 2017 (ביצוע הערכה מחדש)
8.3.2. טיפול בשנת 2018 (אין ביצוע הערכה מחדש)
8.3.3. טיפול בשנת 2019 (ביצוע הערכה מחדש)
8.3.4. טיפול בשנת 2020 (אין ביצוע הערכה מחדש)
8.3.5. טיפול בשנת 2021 (ביצוע הערכה מחדש)