פרק עשרים ואחת – דוח על תזרימי מזומנים

1. רקע 
2. הדוח על תזרימי המזומנים ומבנהו 
2.1. הדרישה להצגת דוח על תזרימי מזומנים
2.2. מבנה הדוח על תזרימי המזומנים
2.3. יתרת מזומנים ושווי מזומנים
2.3.1. כללי
2.3.2. הגדרת מזומנים
2.3.3. הגדרת שווי מזומנים
2.3.4. מזומנים ושווי מזומנים מוגבלים
2.3.5. השקעה בקרנות כספיות
3. עקרונות עריכת דוח על תזרימי מזומנים 
3.1. קיזוז
3.2. פיצול תזרים מזומנים בודד
3.3. עסקאות ואירועים שלא במזומן
4. פעילות שוטפת 
4.1. כללי
4.2. עריכת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
4.3. תקבולי ותשלומי ריבית ודיבידנדים
4.3.1. סיווג תקבולי ותשלומי ריבית ודיבידנדים
4.3.2. סיווג תשלומי ריבית שהוונו על נכס כשיר
4.3.3. שינוי מדיניות חשבונאית בקשר לסיווג תקבולי ותשלומי ריבית ודיבידנדים
4.3.4. סיווג תקבולי ותשלומי ריבית ודיבידנדים בדוחות כספיים מאוחדים
4.3.5. סיווג תשלומי ריבית ודיבידנדים לפי מהותם
5. פעילות השקעה 
5.1. כללי
5.2. אופן הצגת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
6. פעילות מימון 
6.1. כללי
6.2. אופן הצגת תזרימי מזומנים מפעילות מימון
7. סוגיות מיוחדות בסיווג תזרימי מזומנים 
7.1. מיסים
7.1.1. מיסים על הכנסה
7.1.2. מיסים אחרים
7.2. השקעות בחברות בת, וחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
7.3. רכישה ומימוש של חברות בת ויחידות עסקיות אחרות
7.4. תזרימי מזומנים שקשורים לעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה (“זכויות המיעוט”)
7.5. השפעת השינויים בשער חליפין של מטבע חוץ
7.5.2. יתרות מזומנים ותזרימי מזומנים במטבע חוץ
7.5.3. תרגום תזרימי מזומנים של חברה בת שמטבע הפעילות שלה שונה
7.6. חכירות
7.7. תזרימי מזומנים הקשורים לנגזרים
7.7.1. כללי
7.7.2. נגזרים המטופלים בחשבונאות גידור
7.7.3. נגזרים המשמשים להגנה כלכלית
7.8. נכסים קבועים שנרכשו באשראי
7.8.1. כללי
7.8.2. רכישת נכסים קבועים בתנאי אשראי רגילים
7.8.3. רכישת נכסים קבועים שהתשלום בגינם נדחה מעבר לתנאי אשראי רגילים
7.8.4. תמורה מותנית בצירוף עסקים
7.8.5. מכירת נכסים קבועים באשראי
7.9. נכסים המוחזקים להשכרה ולאחר מכן נמכרים במהלך העסקים הרגיל
7.9.1. פריטי רכוש קבוע
7.9.2. פריטי נדל”ן להשקעה
7.10. תזרימי מזומנים בגין פעילויות שהופסקו
7.11. מענקי השקעה
7.12. ניכיון לקוחות
7.13. כניסה ויציאה ממזומנים ושווי מזומנים ללא זרימת מזומן
7.14. עלויות הנפקת מכשירי הון ומכשירי חוב
8. גילוי 
8.1. עסקאות שאינן במזומן
8.2. שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון
8.3. הרכב מזומנים ושווי מזומנים
8.4. גילוי וולונטרי של פריטי מידע נוספים626
8.5. גילוי בדבר מיסים אחרים
9. דוח על תזרימי מזומנים – דוגמה 
9.1. נתוני הדוגמה
9.1.1. כללי
9.1.2. דוחות כספים מאוחדים – נתונים
9.1.3. נתונים נוספים
9.1.4. מידע על המדיניות החשבונאית שאומצה
9.2.1. חישובים הנדרשים להכנת דוח על תזרימי המזומנים בגישה ישירה
9.2.2. הצגת דוח על תזרימי המזומנים בגישה ישירה
9.3. דוח על תזרימי המזומנים בגישה עקיפה
9.3.1. חישובים הנדרשים להכנת דוח על תזרימי המזומנים בגישה עקיפה
9.3.2. הצגת דוח על תזרימי המזומנים בגישה עקיפה
9.4. ביאורים לדוח על תזרימי המזומנים