פרק עשרים וארבע: מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

1. רקע 
2. מדיניות חשבונאית 
2.1. כללי
2.2. בחירה של מדיניות חשבונאית
2.2.1. עיקרון מנחה
2.2.2. הוראה ספציפית בתקינה המאפשרת יותר מחלופה חשבונאית אחת
2.3. עקביות ביישום מדיניות חשבונאית
2.4. שינויים במדיניות החשבונאית
2.4.1. כללי
2.4.2. שינויים אפשריים במדיניות החשבונאית
2.4.3. טיפול חשבונאי בשינוי מדיניות
2.4.4. יישום למפרע
3. שינויים באומדנים חשבונאיים 
3.2. טיפול חשבונאי בשינוי אומדן
4. טעויות    
4.1. כללי
4.2. טעויות, מהן?
4.3. טיפול חשבונאי בטעויות
4.3.1. זיהוי טעויות מהותיות
4.3.2. טיפול חשבונאי מנחה
4.3.3. אי יכולת ליישם את הטיפול המנחה
5. דרישות גילוי 
5.1.1. יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי
5.1.2. תקן דיווח כספי בינלאומי חדש אשר פורסם אך טרם נכנס לתוקף
5.1.3. שינוי יזום במדיניות החשבונאית
5.2. שינויים באומדנים חשבונאיים
5.3. גילוי בגין טעויות בתקופה קודמת