פרק עשרים וחמש – אירועים לאחר תקופת הדיווח

1. כללי  
2. הגדרת אירועים לאחר תקופת הדיווח 
2.1. כללי
2.2. אופי האירועים
2.3. מועד אישור הדוחות הכספיים
3. טיפול חשבונאי באירועים לאחר תקופת הדיווח 
3.1.כללי
3.2. אירועים מחייבי התאמה
3.3. אירועים שאינם מחייבי התאמה
4. הבחנה פרקטית בין סוגי אירועים 
4.1. כללי
4.2. אירועים הנוגעים להכרה בהפרשות או עדכונן
4.3. אירועים הנוגעים להתאמת ערך נכסים
4.4. אירועים הנוגעים להכרה בהכנסה
4.4.1. כללי
4.4.2. הכנסות כתוצאה מיישוב של תביעה משפטית לאחר תקופת הדיווח
4.5. אירועים הנוגעים לסיווג ולהצגה
5. סוגיות יישומיות  
5.2. מלאי שמומש לאחר תקופת הדיווח
5.3. חוזי ביצוע
5.4. פשיטת רגל של לקוח
5.5. מימוש ערבות
5.6. השפעת שינויים בסביבה הכלכלית על מדידת שווי לתאריך המאזן
5.7. תשלום מבוסס מניות
6. חריגים לטיפול המנחה  
6.1. כללי
7. דרישות גילוי  
7.1. אירועים שאינם מחייבי התאמה
7.2. אירועים מחייבי התאמה
7.3. דרישות גילוי נוספות