פרק עשרים ושלוש – מגזרי פעילות

1. רקע 
2. תחולה 
3. זיהוי מגזרים בני דיווח 
3.1. כללי
3.1.1. תהליך הזיהוי
3.1.2. השלכות נוספות של זיהוי המגזרים
3.2. שלב ראשון – זיהוי מגזרי הפעילות הקיימים בישות המדווחת
3.2.1. מגזר פעילות, מהו?
3.2.2. תנאי שני – אופן קבלת החלטות על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בישות
3.3. שלב שני – קיבוץ מגזרים
3.4. שלב שלישי – מבחני סף כמותיים (מבחני ה-10%)
3.4.1. כללי
3.4.2. מדידת הפרמטרים המגזריים
3.4.3. יישום שלושת מבחני הסף
3.5. שלב רביעי – שיקולים סופיים בקביעת המגזרים ברי הדיווח
4. דרישות גילוי 
4.1. כללי
4.2. מידע כללי
4.3. מידע על הפרמטרים המגזריים
4.3.1. כללי
4.3.2. מידע על רווח או הפסד ומרכיבים קשורים
4.3.3. מידע על נכסים ומרכיבים קשורים
4.3.4. מידע על התחייבויות
4.3.5. מידע על בסיס המדידה של הפרמטרים המגזריים
4.3.6. גילוי התאמה לדוחות הכספיים
4.4. מידע משלים (רלוונטי גם לישויות מדווחות שלהן מגזר בודד)
4.4.1. כללי
4.4.2. מידע משלים לגבי מוצרים ושירותים
4.4.3. מידע משלים לגבי אזורים גיאוגרפיים
4.4.4. מידע לגבי לקוחות עיקריים
4.5. דרישות גילוי בדוחות כספיים לתקופות ביניים
4.6. מידע וולונטרי
5. הצגה מחדש 
5.1. הצגה מחדש הנדרשת בתקן
5.2. הצגה מחדש הנדרשת בתקן חשבונאות בינלאומי מספר 8
6. סוגיות מיוחדות בדיווח המגזרי 
6.2. השקעה בחברה כלולה