פרק עשרים ושש – דיווח כספי לתקופות ביניים

1. רקע 
2. תחולה 
3. מתכונת הדיווח   
3.1. כללי
3.2. דיווח במתכונת מלאה
3.3. דיווח במתכונת תמציתית
3.3.1. כללי
3.3.2. דגשים למתכונת התמציתית
4. הכרה ומדידה 
4.1. עיקרון מנחה
4.1.1. כללי
4.1.2. השפעת תדירות הדיווח על הדוחות הכספיים השנתיים
4.2. הכרה בהכנסה
4.2.1. כללי
4.2.2. הכנסה מותנית בגין הסכמי חכירה
4.3. הכרה בהוצאות
4.3.1. כללי
4.3.2. הקדמה בהכרה של עלויות שטרם נתהוו כהוצאות
4.3.3. דחייה בהכרה של עלויות שהתהוו כהוצאות
4.4. סוגיות הקשורות להכרה של עלויות שהתהוו כהוצאות
4.5. שינוי אומדן
4.7. עריכת אומדנים
4.7.1. כללי
4.8. הוצאות  מיסים על הכנסה
4.8.1. כללי
4.8.2. אומדן שיעור המס השנתי הצפוי הממוצע
4.8.3. הפסדים מועברים משנים קודמות
4.8.4. מיסים בגין שנים קודמות
5. שינוי מדיניות חשבונאית 
5.1. כללי
5.2. שינוי מדיניות חשבונאית כתוצאה מאימוץ לראשונה של תקן חדש או מתוקן
5.3. שינוי יזום של מדיניות חשבונאית
6. דרישות גילוי  
6.1. כללי
6.2. מידע על מגזרי פעילות
6.3. אי פירוט בדוח רווח כולל
6.4. הכללת הגילוי בחלקים אחרים של הדיווח הכספי ולא בדוחות הכספיים
6.5. הצגה בדיווח כספי לתקופות ביניים