פרק עשרים ושתיים – נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

1. רקע 
2. טיפול חשבונאי בנכס לא שוטף המוחזק למכירה או מוחזק לחלוקה לבעלים 
2.1. סיווג
2.1.1. סיווג ראשוני של נכס לא שוטף כמוחזק למכירה או מוחזק לחלוקה לבעלים
2.1.2. נכס לא שוטף שמיועד לנטישה
2.1.3. נכס לא שוטף שנרכש באופן בלעדי לצורך מימוש
2.1.4. הארכה מותרת של תקופת ההשלמה
2.1.5. תוכנית למכירה חלקית של חברות מאוחדות הכוללת איבוד שליטה
2.1.6. נכסים המסווגים כמוחזקים לחלוקה לבעלי מניותיה של הישות המדווחת
2.2. מדידה של נכס לא שוטף מוחזק למכירה
2.2.1. עיקרון מנחה
2.2.2.  נכס שמסווג כמוחזק למכירה כבר במועד רכישתו
2.2.3. שינויים בתוכנית מכירה של נכס לא שוטף
2.3. הצגה של נכס לא שוטף מוחזק למכירה
2.3.1.  הצגה מאזנית
2.3.2. הצגה בדוח רווח או הפסד
2.4. גריעה של נכס לא שוטף מוחזק למכירה
2.5. נכס לא שוטף מוחזק למכירה – דרישות גילוי
2.5.1. גילוי בדבר סיווג של נכס לא שוטף כמוחזק למכירה או על מכירתו
2.5.2. סיווג לאחר תאריך המאזן של נכס לא שוטף כמוחזק למכירה
2.5.3. גילוי על הפסקת סיווג של נכס לא שוטף כמוחזק למכירה
3. קבוצת מימוש (disposal group) – כללי הצגה ומדידה 
3.1. קבוצת מימוש – מהי?
3.2. סיווג ראשוני של קבוצת מימוש כמוחזקת למכירה או מוחזקת לחלוקה לבעלים
3.3. מדידה של קבוצת מימוש מוחזקת למכירה
3.3.1. עיקרון מנחה
3.3.2. אופן ההקצאה של הפסד מירידת ערך (רווח מעליית ערך)
3.3.3. ביטול הפסד מירידת ערך של קבוצת מימוש שיוחס למוניטין
3.3.4. שינויים בתוכנית המכירה של קבוצת מימוש
3.4. הצגה של קבוצת מימוש מוחזקת למכירה
3.4.1. הצגה מאזנית
3.4.2. הצגה בדוח על הרווח הכולל
3.5. גריעה של קבוצת מימוש מוחזקת למכירה
3.6. קבוצת מימוש שמוחזקת למכירה – דרישות גילוי נוספות
3.6.1. גילוי בדבר סיווג של קבוצת מימוש כמוחזקת למכירה או על מכירתה
3.6.2. סיווג לאחר תאריך המאזן של קבוצת מימוש כמוחזקת למכירה
3.6.3. גילוי על הפסקת סיווג של קבוצת מימוש כמוחזקת למכירה או הוצאת נכס או התחייבות מקבוצת המימוש
4. פעילויות שהופסקו (discontinued operations)
4.1. כללי
4.1.1. הבחנה בין פעילויות נמשכות לבין פעילויות שהופסקו
4.1.2. נטישה של קבוצת נכסים לא שוטפים
4.2.1. כללי
4.2.2. קו עסקים משמעותי נפרד או אזור גיאוגרפי משמעותי נפרד
4.2.3. תוכנית אחת למימוש קו עסקים משמעותי נפרד או אזור גיאוגרפי משמעותי נפרד של פעילויות
4.3. הצגת פעילות שהופסקה
4.3.1. מועד סיווג פעילות שהופסקה
4.3.2. הפרדת התוצאות של הפעילויות שהופסקו
4.3.3. גילוי לתזרימי המזומנים של הפעילויות שהופסקו
4.4. ביטול סיווג של פעילות שהופסקה
5. חברה בת שמסווגת כמוחזקת למכירה כבר במועד רכישתה 
5.1. טיפול חשבונאי
5.2. הקלה בנושא הצגה וגילוי
6. סוגיות מיוחדות 
6.1. נכס לא שוטף או קבוצת מימוש שמסווגים כמוחזקים למכירה בעת צירוף עסקים
6.2. מימוש חלקי של מניות חברה בת ללא איבוד שליטה
6.3. יתרות ועסקאות הדדיות עם חברה בת שמסווגת כקבוצת מימוש מוחזקת למכירה
6.4. סיווג השקעה בחברה כלולה ובעסקה משותפת כמוחזקת למכירה וכפעילות שהופסקה
6.5. נכס לא שוטף או קבוצת מימוש של פעילות חוץ שמטבע הפעילות שלה שונה
6.6. נכסי והתחייבויות מיסים נדחים המהווים חלק מקבוצת מימוש מוחזקת למכירה