פרק עשרים – עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין

1. כללי 
2. הגדרות 
3. דרישות גילוי