פרק עשר – ירידת ערך נכסים 

1. רקע 
2. תחולה 
2.1. נכסים הנמצאים בתחולת התקן
2.2. נכסים שמוערכים מחדש
3. הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים 
3.1. כללי
3.2.1. רקע
3.2.2. הגדרה
3.2.3. זיהוי יחידה מניבה-מזומנים
4. קביעת עיתוי הבדיקה לירידת ערך  
4.1. הבחנה בין סוגי נכסים לצורך קביעת עיתוי הבדיקה
4.2. זיהוי סימנים המצביעים על ירידת ערך
4.2.1. עיקרון מנחה
4.2.2. אופן הזיהוי – בחינת סימני אזהרה
4.2.3. סימנים לאחר תקופת הדיווח
4.2.4. סימנים מעורבים
4.2.5. בחינת סימנים בדוחות ביניים
5. סכום בר-ההשבה  
5.1. כללי
5.1.1. הגדרת סכום בר השבה
5.1.2. נכס שלגביו קיימת כוונת מימוש הנמצא בתחולת התקן
5.1.3. נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים בלתי מוגדר
5.2.1. כללי
5.2.3. עלויות מימוש
6. אמידת שווי השימוש 
6.1. עיקרון מנחה
6.2. אמידת תזרימי המזומנים העתידיים
6.2.1. כללי
6.2.2. אופי תזרימי המזומנים
6.2.3. מספר התקופות שתכללנה באומדן שווי השימוש
6.2.4. העקרונות לאמידת תזרימי המזומנים העתידיים
6.3. קביעת שיעור הניכיון
6.3.1. כללי
6.3.2. הקשר שבין קביעת שיעור הניכיון לבין אמידת תזרימי המזומנים
6.3.3. אופן אמידת שיעור הניכיון
6.3.4. שיעור ניכיון לפני מס או אחריו
6.4. סוגיות מיוחדות באמידת שווי שימוש
6.4.2. השפעת האינפלציה
6.4.3. השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ
6.4.4. אירועים לאחר תאריך המאזן
6.4.5. חישוב שווי שימוש עבור נכס הנמצא בתהליך הקמה או הכנה
6.4.6. קיום ספקות לגבי המשך קיומה של הישות המדווחת כעסק חי
7. הטיפול החשבונאי בירידת ערך של נכס בודד 
7.1. הכרה ומדידה של הפסד מירידת ערך
7.1.1. הכרה בהפסד מירידת ערך
7.1.2. מדידת ההפרשה לירידת ערך
7.1.3. השלכות אפשריות נוספות
7.1.4. ההפחתה בתקופות הבאות
7.1.5. השלכות המס בגין הפסד מירידת ערך
7.2. ביטול (קיטון) הפסד מירידת ערך בתקופות עוקבות
7.2.1. זיהוי סימנים המצביעים על אפשרות לביטול (קיטון) הפסד מירידת ערך
7.2.2. התנאים לביטול (קיטון) הפסד מירידת ערך
7.2.3. הכרה, מדידה והצגה של ביטול (קיטון) הפסד מירידת ערך
7.2.4. השלכות המס בגין ביטול (קיטון) הפסד מירידת ערך
7.3. סוגיות מיוחדות בירידת ערך נכסים
7.3.1. הטיפול בירידת ערך של נכס בעת היוון עלויות אשראי
8. הטיפול החשבונאי בירידת ערך של יחידה מניבה-מזומנים, לרבות מוניטין ונכסי מטה  
8.1. כללי
8.2. מוניטין
8.2.1. כללי
8.2.2. הקצאת מוניטין ליחידות מניבות-מזומנים
8.2.3. בדיקת ירידת ערך
8.2.4. זכויות שאינן מקנות שליטה (“זכויות מיעוט”)
8.3. נכסי מטה
8.3.1. כללי
8.3.2. חיוב פנימי בגין השימוש בנכסי מטה
8.3.3. הבחנה בין נכס מטה לבין נכס הגורם לתלות תזרימית בין נכסים שונים
8.4. הטיפול החשבונאי בהפסד מירידת ערך
8.4.1. הכרה ומדידה של הפסד מירידת ערך
8.4.2. הקצאת הפסד מירידת ערך
8.4.3. ביטול (קיטון) הפסד מירידת ערך בתקופות עוקבות
9. השקעה במניות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 
9.1. כללי
9.1.1. תפיסה מנחה
9.1.2. חברה כלולה שעיקר נכסיה אינם בתחולת התקן
9.2. הטיפול בהפסד מירידת ערך כאשר לא קיימת יתרת הפרשה לירידת ערך
9.2.1. כללי
9.2.2. זיהוי סימנים המצביעים על ירידת ערך של ההשקעה
9.2.3. אמידת סכום בר-ההשבה
9.2.4. הכרה ומדידה של הפסד מירידת ערך
9.3. טיפול בהפרשה לירידת ערך של חברה כלולה בתקופות עוקבות
9.4.   גישה סיסטמתית לטיפול בהפסד מירידת ערך בתקופות עוקבות
9.4.1. עיקרון מנחה
9.4.2. ביטול יתרת ההפרשה לירידת ערך במלואה
9.4.3. ביטול חלקי של ההפרשה לירידת ערך 02
9.4.4. הכרה בהפסד נוסף מירידת ערך
9.5. סוגיות מיוחדות
9.5.1. זקיפת הפסד מירידת ערך גם למרכיבים נוספים הנכללים בחשבון ההשקעה בכלולה
9.5.2. עודפי עלות המיוחסים לנכסיה של חברה כלולה
9.5.3. הטיפול בהפסד מירידת ערך בתקופות עוקבות לגבי חברה כלולה שמטבע הפעילות שלה שונה
9.5.4. בחינת ירידת ערך מוניטין בחברות נדל”ן מניב
10. הצגה גילוי 
10.1. הצגה בדוחות הכספיים
10.1.1. הצגה בדוח על המצב הכספי (“מאזן”)
10.1.2. הצגה בדוח רווח או הפסד
10.2. דרישות גילוי
10.2.1. עיקרון מנחה
10.2.2. גילוי בגין קבוצות נכסים
10.2.3. מידע לגבי הפסד מהותי מירידת ערך שהוכר או בוטל
10.2.4. מידע מצרפי להפסדים לא מהותיים שהוכרו או בוטלו
10.2.5. גילוי לגבי חברה כלולה וסוגים אחרים של נכסים
10.2.6. גילוי וולונטרי נוסף
10.2.7. דרישות גילוי במסגרת דיווח מגזרי
10.2.8. מוניטין שלא הוקצה באופן זמני
10.2.9. אומדנים ששימשו לאמידת סכום בר-השבה של יחידות מניבות- מזומנים שכוללות מוניטין או נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים בלתי מוגדר
11. נושאים נוספים 
11.1. דוחות ביניים
11.2. בחינת ירידת ערך מוניטין לאחר רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
11.3. ביטול ירידת ערך בגין נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים בלתי מוגדר
11.4. בחינת הרמה בה תבוצע בחינת ירידת ערך בדוחות המאוחדים