פרק שבע עשרה – מיסים על ההכנסה

1. כללי 
1.1. רקע
1.2. עקרונות מנחים
1.3. תחולה
2. מיסים שוטפים 
2.1. כללי
2.2. הכרה בנכסי והתחייבויות מיסים שוטפים
2.2.1. כללי
2.2.2. הטבת מס הנובעת מהשבת מיסים בגין תקופות קודמות
2.2.3. ירידת ערך של נכסי מיסים שוטפים שהוכרו בגין מקדמות בשל הוצאות עודפות
2.3. מדידת נכסי והתחייבויות מיסים שוטפים
2.3.1. העיקרון המנחה
2.3.2. קביעת ההכנסה החייבת (הפסד לצורך מס)
2.3.3. שיעורי המס שמשמשים לחישוב
2.4. מיסים שוטפים שמוכרים ברווח כולל אחר או ישירות בהון
3. מיסים נדחים 
3.1. כללי
3.2.1. כללי
3.2.2. בסיס המס
3.3. הכרה במיסים נדחים
3.3.1. כללי
3.3.2. הכרה בהתחייבויות מיסים נדחים
3.3.3. הכרה בנכסי מיסים נדחים
3.3.4. חריגים לכלל המנחה
3.3.5. הפסדים להעברה לצורכי מס
3.3.6 בחינה מחדש של נכסי מיסים נדחים שלא הוכרו בעבר
3.4. מדידת מיסים נדחים
3.4.1. העיקרון המנחה
3.4.2. שיעורי המס הצפויים במועדי ההיפוך
3.4.3. חוקי המס הרלוונטיים
3.4.4. שיעורי מס משתנים
3.4.5. מדידה על פי סכומים בלתי מהוונים
3.4.6. מדידת מיסים נדחים בתקופות עוקבות
3.5. הכרה במיסים נדחים ברווח כולל אחר או ישירות בהון
3.5.1. כללי
3.5.2. עדכון מיסים נדחים בגין פריטים שמוכרים ברווח כולל אחר או ישירות בהון
3.5.3. קביעת סכום המיסים הנדחים שיוכרו ברווח כולל אחר או ישירות בהון
4. השקעות בחברות מוחזקות  
4.1. כללי
4.2. הפרשים זמניים בגין התאמת נכסיה והתחייבויותיה המזוהים של החברה המוחזקת לשווים ההוגן
4.2.1. כללי
4.2.2. נכסי מיסים נדחים שלא הוכרו בחברה הנרכשת
4.2.3. נכסי מיסים נדחים שלא הוכרו בחברה הרוכשת
4.2.4. אופן ההשבה והסילוק החזוי של נכסי והתחייבויות החברה הנרכשת
4.3. הפרשים זמניים בגין חשבון ההשקעה כמכלול
4.3.1. כללי
4.3.2. הפרשים זמניים חייבים במס
4.3.3. הפרשים זמניים ניתנים לניכוי
4.4. מיסים נדחים בגין עסקאות בין חברתיות
5. סוגיות מיוחדות 
5.1. בסיסי מדידה שונים
5.2. מיסוי דיבידנד על בסיס רעיוני (השקעה ב”חברה נשלטת זרה”)
5.3. שינוי במעמד המס של ישות מדווחת
5.4. אי התאמה בין שנת הכספים החשבונאית ובין שנת הכספים לצורכי מס
5.5. הפרשים זמניים שנוצרים בגין השקעה בחברות מוחזקות בדוחות הכספיים הנפרדים (“סולו”)
5.6. ניצול הפסדים להעברה של החברה הנרכשת כנגד הפרשים זמניים חייבים במס הנוצרים בהקצאת עלות הרכישה (PPA)
5.7. עמדות מס לא-ודאיות – 23 IFRIC
5.8. הפרשים זמניים שנוצרים כתוצאה מיישום של כללים חשבונאיים ספציפיים
6. הצגה 
6.1. הצגה בדוח על המצב הכספי (“מאזן”)
6.1.1. כללי
6.1.2. הצגת נכסי והתחייבויות מיסים שוטפים
6.1.3. הצגת נכסי והתחייבויות מיסים נדחים
6.2. הצגה בדוח רווח או הפסד
6.3. ריבית וקנסות
7. דרישות גילוי 
7.1. כללי
7.2. גילוי למרכיבים העיקריים של הוצאות (הכנסות) מיסים
7.3. גילוי נוסף
7.4. ביאור על המס התיאורטי
8. נספח – דוגמה לחישוב הוצאות מס (מיסים שוטפים ומיסים נדחים)