פרק שלושים – הסדרי זיכיון למתן שירות

 1. רקע 
1.1. הסדרי זיכיון למתן שירות, מהם?
1.2. תקינה חשבונאית מודרנית – פרשנות מספר 12 (IFRIC)
2. תחולה 
2.1. הסדרי זיכיון שבתחולת הפרשנות
2.1.1. כללי
2.1.2. מבחן ראשון – פיקוח על מתן השירותים
2.2. הסדרים בין המגזר הפרטי למגזר הפרטי
2.3. תשתית שקיים לגביה פיקוח חלקי
2.4. תשתית קיימת
3. הטיפול החשבונאי  
3.1. עיקרון מנחה
3.1.1. כללי
3.1.2. פיצול התמורה
3.2. בחירת המודל החשבונאי המתאים
4. מודל הנכס הפיננסי 
5. מודל הנכס הבלתי מוחשי 
5.1. העיקרון המנחה
5.2. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי
6. “מודל משולב” 
7. דוגמאות  
7.1. כללי
7.2. דוגמה א’ – מודל נכס פיננסי
7.3. דוגמה ב’ – מודל נכס בלתי מוחשי
7.4. דוגמה ג’ – מודל מורכב – מודל נכס פיננסי ונכס בלתי מוחשי
8. דרישות הגילוי 
9. נושאים נוספים 
9.1. שינוי אומדן
9.2. ירידת ערך
9.3. התחייבות לשקם ולתחזק את התשתית
9.4. סיווג התשתית בדוח על המצב הכספי (“מאזן”)
9.5. הצגת הנכס הפיננסי במסגרת הדוח על תזרימי המזומנים