פרק שלושים ואחת – צירופי עסקים

1. רקע 
1.1. כללי
1.2. חשבונאות של צירופי עסקים
1.3. תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 3 (IFRS) בדבר צירופי עסקים
1.3.1. כללי
1.3.2. שינויים תפיסתיים שבוצעו
2. צירופי עסקים, מהם ואילו כללים חלים לגביהם?
2.1. הגדרת צירוף עסקים
2.1.1. כללי
2.1.2. מהו עסק?
2.2. צורות של צירופי עסקים
2.2.1. כללי
2.2.2. צירוף עסקים ללא פעולת רכישה
2.3. רכישה של נכס או קבוצה של נכסים שאינם מהווים “עסק”
2.4. צירופי עסקים שאינם בתחולת התקן
2.5. רכישה של חברה בת המיועדת למימוש
3. הטיפול החשבונאי בצירופי עסקים 
3.1. יישום שיטת הרכישה
3.2. זיהוי הרוכש
3.2.1. עיקרון מנחה
3.2.2. אינדיקציות לזיהוי הרוכש
3.2.3. רכישה במהופך (reverse acquisition)
3.3. קביעת מועד הרכישה
3.4. עלויות הקשורות לרכישה
3.4.1. עלויות הקשורות לרכישה, מהן?
3.4.2. טיפול חשבונאי
4. הכרה ומדידה של נכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו, התחייבויות שניטלו וזכויות שאינן מקנות שליטה (“זכויות מיעוט”)  
4.1. כללי
4.1.1. עקרונות מנחים
4.1.2. זכויות שאינן מקנות שליטה (“זכויות מיעוט”), מהן?
4.2. הכרה בנכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו, התחייבויות שניטלו וזכויות שאינן מקנות שליטה (“זכויות מיעוט”)
4.2.1. כללי
4.2.2. חריג לעיקרון ההכרה: התחייבויות תלויות
4.2.3. נכסים בלתי מוחשיים שיוכרו בנפרד וכאלה שלא
4.2.4. חכירות בהן הנרכש הוא המחכיר
4.2.5. מחקר ופיתוח בתהליך
4.2.6. סוגיות מיוחדות הנוגעות לזיהוי נכסים והתחייבויות של הנרכש
4.3. מדידת הנכסים, ההתחייבויות והזכויות שאינן מקנות שליטה (“זכויות מיעוט”) שהוכרו
4.3.1. כללי
4.3.2. מדידת זכויות שאינן מקנות שליטה (“זכויות מיעוט”)
4.3.3. חריגים לעיקרון המדידה לפי שווי הוגן
4.4. סיווג או ייעוד של נכסים והתחייבויות שהוכרו בצירוף העסקים
4.5. הכרה ומדידה של נכסי שיפוי וזכויות שנרכשו בחזרה
4.5.1. הכרה ומדידה של נכסי שיפוי
4.5.2. הכרה ומדידה של זכויות שנרכשו בחזרה
5. הכרה ומדידה של מוניטין או רווח מרכישה במחיר הזדמנותי (“מוניטין שלילי”) 
5.1. כללי
5.1.1. עיקרון מנחה
5.1.2 שני החריגים לשימוש בתמורה שהועברה
5.2. מדידת התמורה שהועברה
5.2.1. כללי
5.2.2. חריגים לעיקרון המנחה למדידת התמורה
5.2.4. מדידת התמורה במקרה של רכישת שליטה בדרך של החלפת מניות
5.3. מוניטין
5.3.1. מוניטין, מהו?
5.3.2. מוניטין שנוצר בצירוף עסקים שהינו נמוך מבסיס המס שלו
5.3.3. מוניטין שנוצר בצירוף עסקים שהינו גבוה מבסיס המס שלו
5.4. “מוניטין שלילי” – רכישה במחיר הזדמנותי
5.4.1. “מוניטין שלילי”, מהו?
5.4.2. טיפול חשבונאי ב”מוניטין שלילי”
5.5. חישוב המוניטין כאשר לנרכש השקעה המטופלת על פי שיטת השווי המאזני
6. צירוף עסקים שמושג בשלבים 
6.1. צירוף עסקים שמושג בשלבים, מהו?
6.2. טיפול חשבונאי
6.3. דוגמאות (בהתעלם מהשפעת המס)
6.3.1. דוגמה א’ – רכישה קודמת מטופלת כנכס פיננסי הנמדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר
6.3.2. דוגמה ב’ – רכישה קודמת מטופלת על פי שיטת השווי המאזני
7. טיפול חשבונאי בנכסים ובהתחייבויות שהוכרו בגין צירוף העסקים לאחר מועד הרכישה 
7.1. כללי
7.2. תקופת המדידה
7.2.1. תקופת המדידה, מהי?
7.2.2. טיפול חשבונאי בתקופת המדידה
7.2.3. אופן ביצוע התיאום למפרע
7.2.4. טיפול במידע שמתברר לאחר “תקופת המדידה” או לחילופין כאשר תקופת המדידה לא קיימת
7.2.5. נכס מס נדחה הנובע מהפסדים להעברה לצורכי מס בנרכש
7.3 מדידה וטיפול חשבונאי עוקבים בנכסים והתחייבויות שהוכרו
7.3.1 כללי
7.3.2. זכויות שנרכשו בחזרה
7.3.3 התחייבויות תלויות
7.3.4. נכסי שיפוי
7.3.5. תמורה מותנית
7.3.6. הפרשות
8. הבחנה בין צירוף העסקים לבין עסקאות נפרדות ממנו 
8.1. כללי
8.2. הקביעה מה מהווה חלק מעסקת צירוף העסקים?
8.3. מקרים נפוצים שקשורים להבחנה
8.3.1. כללי
8.3.2. ישוב/סילוק של יחסים קודמים בין הרוכש לבין הנרכש
8.3.3. הסדרים לתשלומים מותנים לעובדים או לבעלי המניות שמכרו
8.3.4. מענקי תשלום מבוסס מניות של הרוכש המחליפים מענקים שהוחזקו על ידי עובדי הנרכש
8.3.4.1. רקע
8.3.4.2. אופן הטיפול החשבונאי
8.3.4.3. סוגיות רלוונטיות
9. רכישה במהופך 
9.1. כללי
9.2. מדידת התמורה שהועברה
9.3. הכנה של דוחות כספיים מאוחדים והצגתם, ללא זכויות שאינן מקנות שליטה (“זכויות מיעוט”)
9.4. זכויות שאינן מקנות שליטה (“זכויות מיעוט”)
10. צירופי עסקים תחת אותה שליטה ופיצול אופקי  
10.1. כללי
10.2. צירופי עסקים של ישויות הנמצאות תחת אותה שליטה
10.2.1. מהם צירופי עסקים תחת אותה שליטה?
10.2.2. סוגיות שקשורות לזיהוי צירוף עסקים תחת אותה שליטה
10.2.3. שיטות אפשריות לטיפול בצירופי עסקים תחת אותה שליטה
10.2.4. אימוץ שיטת הערכים בספרים (“As pooling”)
10.2.5. אימוץ שיטת הרכישה
10.2.6. רכישה מקבילה של זכויות שאינן מקנות שליטה (“זכויות מיעוט”)
10.2.7. צירוף עסקים תחת אותה שליטה בדוחות כספיים נפרדים (“סולו”)
10.2.8. הטיפול החשבונאי מנקודת הראות של החברה המוכרת
10.3. פיצול אופקי (Spin-off)
11. דרישות גילוי 
11.1. עקרונות מנחים
11.2. דרישות גילוי מפורטות בנושא צירופי עסקים
11.2.1. צירופי עסקים שבוצעו במהלך התקופה
11.2.2. צירופי עסקים שאינם מהותיים בפני עצמם
11.2.3. צירוף עסקים שהושלם לאחר מועד הדיווח
11.3. דרישות גילוי נוספות
11.3.1. כללי
11.3.2. דרישות גילוי נוספת
12. נספח – דוגמאות לנכסים בלתי מוחשיים הניתנים לזיהוי בעת הקצאת מחיר הרכישה (PPA)
12.1. כללי
12.2. דוגמאות לנכסים בלתי מוחשיים הקשורים לשיווק
12.3. דוגמאות לנכסים בלתי מוחשיים הקשורים ללקוחות
12.3.1. כללי
12.3.2. דוגמאות לקשרי לקוחות שעומדים בקריטריון החוזי-משפטי
12.4. דוגמאות לנכסים בלתי מוחשיים הקשורים לאומנות
12.5. דוגמאות לנכסים בלתי מוחשיים מבוססי חוזים
12.6. דוגמאות לנכסים בלתי מוחשיים מבוססי טכנולוגיה