פרק שלושים וארבע – הסדרים משותפים

1. רקע
2. תחולה
3. זיהוי הסדר משותף
3.1. כללי
3.2. הסדר חוזי
3.3.1. כללי
3.3.2. קיום שליטה
3.3.3. האם השליטה מופעלת באופן משותף
3.4. דוגמה מסכמת
4. סוגי הסדרים משותפים
4.1. כללי
4.2. גוף משפטי נפרד
4.2.1. כללי
4.2.2. היעדר גוף משפטי נפרד (סיווג כפעילות משותפת)
4.2.3. יצירת גוף משפטי נפרד
4.3. הצורה המשפטית
4.4. תנאי ההסדר החוזי
4.4.1. כללי
4.4.2. תנאים שכיחים בהסדרים חוזיים
4.5. עובדות ונסיבות אחרות
4.5.1. כללי
4.5.2. דגשים נוספים לעניין עובדות ונסיבות אחרות
4.5.3. דוגמאות הממחישות את אופן בחינת עובדות ונסיבות אחרות
4.6. הסכם מסגרת
5. הערכה מתמשכת
6. טיפול חשבונאי בפעילויות משותפות
6.1. כללי
6.2. הטיפול החשבונאי
6.2.1. כללי
6.2.2. נכסים
6.2.3. התחייבויות
6.3.1. כללי
6.3.2. עסקאות Downstream
6.3.3. עסקאות Upstream
6.3.4. דוגמה מסכמת
6.4. רכישת זכות בפעילות משותפת אשר כוללת עסק
6.4.1. כללי
6.4.2. סוגיות מיוחדות
7. טיפול חשבונאי בעסקאות משותפות
8. דוחות נפרדים
9. גילוי
9.1. כללי
9.1.1. רקע
9.1.2. רמת הצירוף
9.2. שיקול דעת והנחות משמעותיים
9.3. זכויות בהסדרים משותפים
9.3.1. כללי
9.3.2. גילוי לגבי הזכויות
9.3.3. גילוי לגבי הסיכונים