פרק שלושים ושמונה – מכשירים פיננסיים: מדידה

1. רקע 
1.1. כללי
1.2. תמצית הוראות המדידה העוקבת
2. מדידה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות בעת ההכרה לראשונה 
2.1. עיקרון מנחה
2.2. עלויות עסקה, מהן?
2.3. שווי הוגן בעת ההכרה לראשונה השונה ממחיר העסקה
2.3.1. כללי
2.3.2. השווי ההוגן במועד ההכרה לראשונה נתמך על ידי נתונים הניתנים לצפייה בלבד
2.3.3. השווי ההוגן במועד ההכרה לראשונה נקבע גם בהסתמך על נתונים שאינם נצפים
2.4. חלק מהתמורה ניתנה או התקבלה בעבור רכיב אחר
2.5. מדידת יתרות לקוחות במחיר העסקה בעת ההכרה לראשונה
3. מדידה עוקבת של השקעות במכשירים הוניים 
3.1. כללי
3.2. עלות כקירוב לשווי הוגן של השקעה במכשיר הוני או של השקעה בחוזה על מכשיר הוני
3.3. מכירת השקעה במכשיר הוני שיועד לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר
3.4. דיבידנדים המתקבלים ממכשירים הוניים
3.5. השקעות במכשירים הוניים הנקובות במטבע חוץ
4.  הריבית האפקטיבית – מדידה עוקבת של מכשירים פיננסיים המטופלים בעלות מופחתת 
4.1. כללי
4.2.1. כללי
4.2.2. עמלות שהן חלק אינטגרלי משיעור הריבית האפקטיבי של מכשיר פיננסי
4.2.3. הבחנה בין תזרימי מזומנים צפויים לבין תזרימי מזומנים חוזיים
4.3. דוגמאות וסוגיות לעניין יישום שיטת העלות המופחתת
4.3.1. כללי
4.3.2. הנפקת אגרות חוב רגילות
4.3.3. השקעה באגרות חוב שסווגה לקבוצת העלות המופחתת
4.3.4. השקעה באגרות חוב שלא משלמות ריבית
4.3.5. מכשיר חוב הנושא ריבית נקובה מדורגת
4.3.6. עלות מופחתת של מכשירי חוב צמיתים
4.3.7. הטיפול בשינוי באומדני סכומים או עיתוי של תזרימי המזומנים הצפויים בשיטת העלות המופחתת
4.3.8. עלות מופחתת של נכסים והתחייבויות פיננסיים הנושאים ריבית משתנה
4.3.9. עלות מופחתת של הלוואות ואגרות חוב הצמודות למדד
4.3.10. עלות מופחתת של התחייבויות פיננסיות בעלת מאפיין דרישה לפירעון
4.3.11. עלות מופחתת של נכסים והתחייבויות פיננסיים שהם פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ
4.3.12. הטיפול בתיקון חוזי של תזרימי מזומנים חוזיים
5. מדידה עוקבת של השקעות במכשירי חוב שסווגו לקבוצת שווי הוגן  דרך רווח כולל אחר 
5.1. כללי
5.2. עלויות עסקה בגין נכס פיננסי שסווג לקבוצת שווי הוגן דרך רווח כולל אחר
5.3. דוגמה – טיפול במכשיר חוב שסווג לקבוצת שווי הוגן דרך רווח כולל אחר
5.4. הטיפול בנכס פיננסי המהווה פריט כספי הנקוב במטבע חוץ שסווג לקבוצת שווי הוגן דרך רווח כולל אחר
6. מדידה עוקבת של השקעות בנכסים פיננסיים שסווגו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח או הפסד   
7. הטיפול בסיווג מחדש של נכסים פיננסיים
7.1. עיקרון מנחה
7.2. הטיפול בסוגים השונים של סיווג מחדש של נכסים פיננסיים
7.3. דוגמה – הטיפול בשינוי סיווג של נכסים פיננסיים
8. מדידה עוקבת של התחייבויות פיננסיות שסווגו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח או הפסד 
8.1. כללי
8.2. הטיפול בסכומים שהוכרו ברווח הכולל האחר בעת גריעת התחייבות פיננסית שיועדה
8.3. הטיפול בהתחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח או הפסד
8.3.1. עיקרון מנחה
8.3.2. קביעה האם הצגה ברווח כולל אחר של ההשפעות של שינויים בסיכון האשראי יצרו או יגדילו חוסר הקבלה חשבונאי
8.3.3. המשמעות של סיכון אשראי
8.3.4. אופן ההפרדה של שינויים בשווי ההוגן המיוחסים לסיכון האשראי
9. סוגיות מיוחדות במדידה 
9.1. אופן התרגום של שינויים בשווי הוגן של נכס פיננסי בעת תרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
9.2. הטיפול החשבונאי בחוזה ערבות פיננסית על ידי המנפיק
9.2.1. כללי
9.2.2. סיווג ומדידה עוקבת של חוזה ערבות פיננסית שהונפק
9.2.3. מדידה עוקבת של הפסדי אשראי בגין חוזה ערבות פיננסית שהונפק ושלא סווג לשווי הוגן דרך רווח או הפסד
9.2.4. חוזה ערבות פיננסית שהעמידה חברה אם בגין חובות של חברה בת בדוחות הכספיים הנפרדים של החברה האם ובדוחות הכספיים של החברה הבת
9.2.5. החשבון המקביל בעת הכרה לראשונה בחוזה ערבות פיננסית
9.3. הטיפול בחוזה ערבות פיננסית מצד המחזיק
9.4. הטיפול במחויבות למתן הלוואות
9.4.1. כללי
9.4.2. הפרשה להפסדי אשראי בגין מחויבות למתן הלוואות
9.5. זכות לקבלת הלוואות מצד המחזיק
9.6. אופן ההפרדה של נגזרים משובצים
9.6.1. עיקרון מנחה
9.6.2. מדידת שווי הוגן של נגזר משובץ
9.6.3. זיהוי התנאים של הנגזר המשובץ והחוזה המארח
9.6.4. דוגמה א’ – פיקדון צמוד למדד מניות
9.6.5. דוגמה ב’ – הלוואה צמודת דולר הכוללת רצפת שער
9.6.6. דוגמה ג’ – התקשרות בחוזה קבלת שירותים הנקוב במטבע חוץ