פרק שלושים ושש – מכשירים פיננסיים: הצגה

1. רקע 
2. הגדרות 
2.2. קיומו של חוזה
2.5.1. כללי
2.5.2. הבחנה בין התחייבות פיננסית לבין מכשיר הוני
2.5.3. מחויבות פיננסית עקיפה
2.5.4. הוראות סילוק מותנה
2.5.5. נגזרים מבוססי מניות ומכשירים הוניים אחרים
2.5.6. חוזה הכולל מחויבות לרכישת מכשיריה ההוניים של הישות המדווחת
2.5.7. הבחנה בין נכס פיננסי לבין מכשיר הוני
2.6. סוגיות נוספות לעניין סיווג מכשירים פיננסיים כהון או כהתחייבות פיננסית
2.6.1. תוספת מימוש צמודה או בלתי קבועה בכתבי אופציה
2.6.2. חריג הנוגע להנפקות זכויות
2.6.3. כתבי אופציה לעובדים
2.6.4. חלופות סילוק של מכשירים נגזרים ושאינם נגזרים
2.6.5. סיווג מניות בכורה
2.6.6. סיווג שטרי הון
2.6.7. תנאים שאינם חלק מהתנאים החוזיים של המכשיר
2.6.8. התחייבות פיננסית בגין חלוקת דיבידנד עתידית
2.6.9. מניות חברים באגודות שיתופיות ומכשירים דומים
2.6.10. השפעת כורח כלכלי על סיווג המכשיר
2.6.11. מנגנוני אנטי דילול
2.6.12. מחיר מימוש משתנה מראש
2.6.13. מחויבות להנפקת מספר משתנה של מניות, הכפופה לרצפה, לתקרה או לשניהם
2.6.14. תוספת מימוש הקבועה במונחי כמות לעומת תוספת מימוש הקבועה במונחי שווי
2.6.15. בחינה מחדש של הסיווג
2.7. מכשירים ברי מכר ומכשירים אחרים המשולמים בעת פירוק
2.7.1. כללי
2.7.2. התנאים לסיווג מכשירים ברי מכר כמכשירים הוניים
2.7.3. מכשירים אשר מטילים על הישות המדווחת מחויבות להעביר חלק יחסי מהנכסים נטו רק בעת פירוק
2.7.4. חוזים עתידיים ומכשירים נגזרים על מכשירים ברי מכר ועל מכשירים  אשר מטילים על הישות המדווחת מחויבות להעביר חלק יחסי מהנכסים נטו בעת פירוק
2.7.5. ישויות מדווחות ללא הון
2.7.6. סיווג מחדש של מכשירים ברי מכר ומכשירים אחרים המשולמים רק בעת פירוק
2.8. מכשירים נגזרים
3. תחולה 
3.1. כללי
3.2. חריגים לתחולה
3.3. החרגות ותוספות לתחולה לגבי חוזים לרכישה או למכירה של פריט לא פיננסי
3.4. מכשירים פיננסיים הכפופים לסכסוכים משפטיים
3.5. תחולת התקן על מטבעות דיגיטליים
3.6. תחולת התקן על כספי לקוחות
3.7. תחולת התקן על תווי קנייה שהונפקו
3.8. תחולת התקן על תמורה מותנית בגין רכישת נכסים אשר אינם עולים לכדי עסק
3.8.1. כללי
3.8.2. גישות לטיפול בתמורה המותנית
3.9. תחולת התקן על פיקדונות שיש להחזיר ללקוחות
4. הצגה 
4.1. כללי
4.2. הצגת מכשיר פיננסי בדוח על המצב הכספי
4.3. הצגת ריבית, דיבידנדים, הפסדים, רווחים וחלוקות למחזיקים במכשיר פיננסי
4.4.1. עלויות עסקה הונית
4.4.2. עלויות עסקה המיוחסות לזכויות שאינן מקנות שליטה
4.4.3. עלויות עסקה בגין התחייבות פיננסית או נכס פיננסי
4.5. סוגיות הקשורות להצגת הון
4.5.1. כללי
4.5.2. פיצול מניות וחלוקת מניות הטבה
4.5.3. מימוש או פקיעה של כתבי אופציה שמהווים מכשיר הוני
4.5.4. תשלומים מראש על חשבון מניות
4.5.5. חייבים בגין מכשיר הוני
4.5.6. צבירת זכאות לריבית או דיבידנד ממכשיר הוני
4.5.7. הצגה של קרנות שנובעות מרווחים או הפסדים שמוכרים ברווח כולל אחר
4.6. מכשירים פיננסיים מורכבים
4.6.1. העיקרון המנחה
4.6.2. אופן הפיצול של מכשירים פיננסיים מורכבים
4.6.3. יישום חשבונאות פיצול במקרה נפוץ: אגרות חוב להמרה
4.6.4. שינוי תנאי מכשיר מורכב הניתן להמרה בכדי לעודד המרה מוקדמת
4.6.5. הטיפול באגרות חוב להמרה הכוללות מאפיין המרה המטופל כנגזר משובץ
4.7. רכישה בחזרה של מכשירים הוניים
4.7.1. רכישה חוזרת של מניות
4.7.2. רכישה חוזרת של ניירות ערך הניתנים להמרה
4.7.3. רכישה באמצעות חברה בת
4.8. הנפקת חבילה
4.9. קיזוז בין נכס פיננסי לבין התחייבות פיננסית
4.9.1. כללי
4.9.2. עיקרון מנחה
4.9.3. תנאי הזכות המשפטית
4.9.4. תנאי הכוונה
4.9.5. הסכמי Cash-pooling
4.9.6. יחידת החשבון לעניין הוראות הקיזוז של התקן