פרק שלוש עשרה – הכנסות מחוזים עם לקוחות

1. רקע 
2. תחולה
3. מודל ההכרה בהכנסות – סקירה כללית 
4. זיהוי חוזה עם לקוחות 
4.1. כללי
4.2. צפוי שהישות המדווחת תגבה את התמורה לה היא זכאית
4.3. הסכם אשר אינו מקיים את הגדרת חוזה לצורך יישום מודל ההכרה בהכנסות
4.4. שילוב חוזים
5. זיהוי מחויבויות ביצוע בחוזה 
5.1. כללי
5.2. הבטחות משתמעות
5.3. מחויבויות ביצוע אשר אינן מעבירות סחורות או שירותים ללקוח
5.4. סחורה או שירות מובחנים
5.5. סחורה או שירות שאינם מובחנים
5.6. סדרה של סחורות או שירותים
6. קביעת מחיר העסקה 
6.1. כללי
6.2. תמורה משתנה
6.3. הגבלת אומדנים של תמורה משתנה
6.4. סוגים מיוחדים של תמורה משתנה
6.4.1. זכות החזרה
6.6. תמורה שאינה במזומן
6.7. תמורה לשלם ללקוח
7. הקצאת מחיר העסקה למחויבויות ביצוע נפרדות 
7.1. מטרת ההקצאה
7.2. אופן הקצאת מחיר העסקה
7.3. מחיר מכירה נפרד
7.4. הקצאת הנחות למחויבויות הביצוע בחוזה
7.5. הקצאת תמורה משתנה
7.6. שינוים במחיר העסקה
8. הכרה בהכנסות כאשר הישות המדווחת מקיימת את מחויבות הביצוע 
8.1. עיקרון ההכרה בהכנסות
8.2. שליטה על נכס
8.3. העברה בנקודת זמן או לאורך זמן
8.4. מחויבויות ביצוע שמקוימות לאורך זמן
8.4.1. קריטריון 1: קבלה וצריכה בו זמנית של ההטבות מביצועי הישות המדווחת
8.4.2. קריטריון 2: הלקוח שולט על נכס בזמן ייצורו או שיפורו
8.4.3. קריטריון 3: נכס ללא שימוש אלטרנטיבי לישות המדווחת ולישות המדווחת זכות לתשלום
8.5. שיטות למדידת התקדמות מחויבות ביצוע לאורך זמן
8.5.1. שיטות המבוססות על תפוקות
8.5.2. שיטות המבוססות על תשומות
8.6. מחויבויות ביצוע שמקוימות בנקודת זמן
8.7. הסכמי רכישה חזרה
8.7.1. כללי
8.7.2. חוזה אקדמה או אופציית רכש
8.7.3. אופציית מכר
8.8. קיבול על ידי הלקוח
8.9. הסדרי “חייב והחזק” (bill and hold)
8.10. הסדרי משגור
9. עלויות חוזה 
9.1. כללי
9.2. עלויות תוספתיות להשגת חוזה
9.3. עלויות לקיום חוזה
9.4 הפחתה וירידת ערך
9.4.1. הפחתה
9.4.2. ירידת ערך
10. הענקת רישיון לקניין רוחני 
10.1. כללי
10.2. בחינה האם הרישיון הוא מחויבות ביצוע נפרדת
10.3. מהות הבטחת הישות המדווחת בהענקת הרישיון – זכות גישה או זכות שימוש
10.4. זכות גישה לקניין רוחני
10.5. זכות שימוש בקניין רוחני
10.6. גורמים אשר אינם משפיעים על מהות הרישיון
11. סוגיות נוספות
11.1. תיקון חוזה
11.1.1. כללי
11.1.2. מתי מתקיים תיקון חוזה
11.1.3. תיקון חוזה המטופל כחוזה נפרד
11.1.4. תיקון חוזה המטופל כביטול של החוזה הקיים ויצירה של חוזה חדש
11.1.5. תיקון חוזה המטופל על בסיס משולב עם החוזה המקורי
11.2. אחריות
11.3. ספק עיקרי או סוכן – דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו
11.3.1. כללי
11.3.2. ספק או סוכן – עיקרון השליטה
11.3.3. זיהוי הסחורה או השירות המוגדרים
11.3.4. שליטה על סחורה או שירות לפני העברתם ללקוח
11.3.5. דוגמאות
11.4. אופציות של לקוח לסחורות או שירותים נוספים
11.5. עמלות מראש שאינן ניתנות להחזר
11.6. זכויות של לקוחות שלא מומשו
12. הצגה וגילוי 
12.1. הצגה
12.2. גילוי
12.2.1. מטרת הגילוי
12.2.2. חוזים עם לקוחות
12.2.3. גילוי של הכנסות מפוצלות
12.2.4. יתרות חוזיות
12.2.5. מחויבויות ביצוע
12.2.6. מחיר העסקה שהוקצה ליתרת מחויבויות הביצוע
12.2.7. שיקולי דעת משמעותיים ביישום התקן
12.2.8. קביעת העיתוי של קיום מחויבות ביצוע
12.2.9. קביעת מחיר העסקה והסכומים שהוקצו למחויבויות ביצוע
12.2.10. נכסים שהוכרו בגין העלויות להשגת חוזה עם לקוח או לקיומו
12.2.11. הקלות מעשיות