פרק שמונה עשרה – רווח למניה

1. רקע 
2. כללי 
2.1. תחולה
2.2. סוג המניות שלגביהן מחושב ומוצג הרווח למניה
3. רווח בסיסי למניה 
3.1. העיקרון המנחה
3.2. חישוב המונה – הרווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות
3.3. חישוב המכנה – כמות המניות
3.3.1. כללי
3.3.2. מועד הכללת המניות בחישוב
3.3.3. התאמה למפרע של מספר המניות (המכנה)
4. רווח מדולל למניה 
4.1. העיקרון המנחה
4.2. בדיקת השפעה מדללת
4.2.1. כללי
4.2.2. מבחן הדילול העמוק ביותר
4.3. אופציות, כתבי אופציה ומכשירים דומים
4.3.1. עיקרון כללי
4.3.2. אופציות וכתבי אופציה הוניים
4.3.3. אופציות וכתבי אופציה המהווים התחייבות פיננסית (נגזר)
4.4. מכשירים הניתנים להמרה
4.5. מניות שהנפקתן מותנית
4.6. מניות רגילות פוטנציאליות שהנפקתן מותנית
4.7. חוזים הניתנים לסילוק במניות או במזומן
4.8. אופציות שנרכשו
4.9. אופציות מכר שנכתבו וחוזי אקדמה לרכישת מניות
4.10. תמורה חלקית
5. סוגיות מיוחדות 
5.1. חישוב רווח למניה בדוחות ביניים
5.2. השפעת אופציות לעובדים על חישוב הרווח למניה
5.3. חברות מוחזקות
5.3.1. חישוב הרווח המדולל למניה של החברה המחזיקה
5.3.2. חישוב הרווח הבסיסי של החברה המחזיקה
5.3.3. מכשירים שהונפקו על ידי המחזיקה להמרה למניות המוחזקת שברשותה
5.3.4. אופציות מכר שהוענקו לבעלי מניות המיעוט
5.4. אופציות לרכישת מכשירים הניתנים להמרה
5.5. הנפקת מניות הטבה כאשר קיימים במחזור מכשירים המירים
5.6. הנפקת זכויות של ניירות ערך המירים
5.7. הנפקת חבילה של זכויות הכוללת מניות ומניות רגילות פוטנציאליות
5.8. חלוקת דיבידנד במזומן או במניות לבחירת בעל המניה
5.9. היוון עלויות אשראי כחלק מעלותו של נכס כשיר וההשפעה על חישוב הרווח המדולל למניה
5.10. אופציה למניות רגילות במחיר מימוש שאינו במזומן
6. הצגה וגילוי 
6.1. הצגת רווח בסיסי ומדולל למניה
6.2. התאמה למפרע בגין טעויות ושינויים במדיניות חשבונאית
6.3. דרישות גילוי
6.4. גילוי וולונטרי