פרק שש – נדל”ן להשקעה

1. כללי 
2. תחולה 
3. הגדרת נדל”ן להשקעה
.3.1 נדל”ן בבעלות (או חוכר כנכס זכות שימוש)
3.2. זכות בנדל”ן המוחזקת על ידי חוכר כנכס זכות שימוש
4. הכרה ומדידה ראשונית 
4.1. הכרה
4.2. מדידה ראשונית בעת ההכרה
4.2.1. כללי
4.2.2. מדידת העלות של הנדל”ן להשקעה במקרים מיוחדים
4.3. עלויות עוקבות שהתהוו לאחר ההכרה הראשונית
5. מדידה לאחר ההכרה 
5.1. כללי
5.1.2. קרן נדל”ן פנימית
5.3.1. עיקרון מנחה
5.3.2. שימוש במעריך חיצוני
5.4. אי יכולת לקבוע שווי הוגן באופן מהימן
5.4.1. כללי
5.4.2. נדל”ן להשקעה קיים
5.4.3. נדל”ן להשקעה בהקמה או בפיתוח
6. נכסים והתחייבויות קשורים 
7. שינויים בסיווג נדל”ן להשקעה  
7.1. מעברים כשירים
7.2. טיפול חשבונאי במעברים כשירים
7.2.1. מודל העלות
7.2.2. מודל השווי ההוגן
8. גריעה 
8.1. הכלל המנחה
8.2. קביעת רווח או הפסד
8.3. החלפה של חלק מנדל”ן להשקעה
8.4. שיקום או הקמה חלף גריעה
9. הצגה וגילוי 
9.1. הצגה
9.2. דרישות גילוי
9.2.1. כללי
9.2.2. דרישות גילוי כלליות
9.2.3. מודל השווי ההוגן
9.2.4. מודל העלות
10. ממשקים של תקן חשבונאות בינלאומי מספר 40 עם תקנים אחרים
10.1. טיפול בתמריצים לשוכרים
10.2. היוון עלויות אשראי בגין נדל”ן להשקעה בהקמה
10.3. שווי הוגן של נדל”ן להשקעה המוחזק על ידי חוכר כנכס זכות שימוש
10.4. נדל”ן להשקעה המסווג כמוחזק למכירה
10.5. הטיפול במיסים נדחים בגין נדל”ן להשקעה הנמדד בהתאם למודל השווי ההוגן
10.6. דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או נטו בחברות נדל”ן