פרק שתיים עשרה – הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

1. מבוא 
1.1. תפיסה חלופית בתיאוריה החשבונאית לעניין סף הסתברותי כתנאי להכרה בהפרשה
2. כללי   
2.1. הגדרות
2.1.1. הגדרת הפרשה
2.1.2. התחייבות תלויה ונכס תלוי
2.2. תחולה
2.2.1. חריגים לתחולה
2.2.2. ערבויות פיננסיות
2.2.3. אחריות לגבי מוצרים שנמכרו
3. הכרה ומדידה של הפרשות 
3.1. כללי הכרה בהפרשה
3.1.1. כללי
3.1.2. מחויבות בהווה (משפטית או משתמעת) כתוצאה מאירוע מהעבר
3.1.3. היטלים
3.1.4. צפוי שימוש במשאבים כלכליים
3.1.5. ערעור על פסק דין שניתן נגד הישות המדווחת
3.1.6. אומדן מהימן של המחויבות
3.2. מדידה של הפרשות
3.2.1. כללי
3.2.2. מדידה של הפרשה בגין מחויבות בודדת
3.2.3. היבטים נוספים שקשורים למדידת ההפרשה
3.2.4. אוכלוסייה גדולה של פריטים
3.3. השבות
3.4. דוגמאות מסכמות ליישום המבחנים להכרה בהפרשות
4. יישום הוראות התקן במקרים ספציפיים 
4.1. כללי
4.2. הפסדים תפעוליים עתידיים
4.3. חוזה שגלום בו הפסד (“חוזה מכביד”)
4.4. שינוי מבני (Restructuring)
4.4.1. כללי
4.4.2. הכרה בהפרשה לשינוי מבני
4.4.3. מדידה של הפרשה בגין שינוי מבני
4.5. הפרשות שקשורות לאיכות הסביבה
4.5.1. כללי
4.5.2. התחייבויות לפירוק רכוש קבוע ושיקום האתר בו הוא ממוקם
5. התחייבויות תלויות ונכסים תלויים 
5.1. כללי
5.2. התחייבויות תלויות (Contingent Liabilities)
5.3. נכסים תלויים (Contingent Assets)
6. הצגה וגילוי 
6.1. הצגה
6.2. דרישות גילוי
6.2.1. כללי
6.2.2. גילוי בדבר הפרשות
6.2.3. גילוי בדבר התחייבויות תלויות
6.2.4. גילוי בדבר נכסים תלויים