פרק שתיים – תקינה בינלאומית

1.  רקע 
1.1. התפתחות היסטורית כלל עולמית
1.2. ארה”ב כחלוצת התקינה החשבונאית
2. תקינה חשבונאית בישראל 
2.1. התפתחות התקינה החשבונאית בישראל
2.2. אימוץ התקינה הבינלאומית בישראל
3. תקינה חשבונאית בינלאומית 
3.1. התפתחות התקינה הבינלאומית: ציוני דרך
3.2. יישום התקינה הבינלאומית בעולם
3.2.1. אימוץ התקינה הבינלאומית בעולם, למעט ארה”ב
3.2.2. אופן אימוץ התקינה הבינלאומית באירופה
3.2.3. אימוץ התקינה הבינלאומית בארה”ב
3.3. מוסדות התקינה הבינלאומית
3.3.1. מבנה ארגוני כללי
3.3.2. (International Accounting Standards Board (IASB
3.3.3. IFRS Interpretations Committee
3.3.4. IFRS Advisory Council
3.3.5. (Accounting Standards Advisory Forum (ASAF
3.4. פרסומים מקצועיים
3.4.1. כללי
3.4.2. תהליך התקינה
3.4.3. היררכיה בפרסומים מקצועיים
3.5. ישויות קטנות ובינוניות (SMEs)
4. התקינה החשבונאית: מגמות בהווה ומחשבות לעתיד 
4.1. כללי
4.2. מגמות בתקינה החשבונאית המודרנית
4.2.1. האחדת כללי חשבונאות והשלכותיה
4.2.2. מעבר לגישה מבוססת עקרונות (Principles Based Approach)
4.2.3. מעבר למדידה על פי שיטת השווי ההוגן (Fair Value)
4.3. התקינה החשבונאית המודרנית: מחשבות לעתיד