פרק תשע – מענקים ממשלתיים

1. רקע 
2. מענקים ממשלתיים בתחולת התקן   
2.1. מענק ממשלתי, מהו?
2.2. סיוע ממשלתי שאינו מהווה מענק ממשלתי
2.3. סיוע ממשלתי שאינו בתחולת התקן
3. עקרונות הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים
3.1. הכרה במענקים ממשלתיים
3.2. מענקים ממשלתיים לא כספיים
3.3. הלוואות ממשלתיות מסובסדות
4. הטיפול החשבונאי במענקים המתייחסים לנכסים 
4.1. תקופת ההכרה
4.2. הצגה
4.3. מענקים המתייחסים לנדל”ן להשקעה הנמדד לפי שווי הוגן
5. מענקים המתייחסים להכנסה  
5.1. תקופת ההכרה
5.2. הצגה
6. החזר של מענקים ממשלתיים 
7. דרישות גילוי