פרק תשע עשרה – הצגת דוחות כספיים

1. רקע 
2. כללי 
2.1. מטרת הדוחות הכספיים
2.2. מידע פיננסי נוסף
2.2.1. כללי
2.2.2. מדדים פיננסיים שאינם מבוססים על כללי החשבונאות
2.3. האחריות על הדוחות הכספיים
2.4. הנחת העסק החי
2.5. בסיס צבירה
3. עקרונות הצגה וגילוי כלליים 
3.1. דרישה להצגה נאותה (לרבות גילוי) והצהרה על התאמה מלאה ל-IFRS
3.1.1. כללי
3.1.2. סטייה מדרישות ה-IFRS
3.2. מהותיות ומידע מצרפי
3.2.2. קיבוץ וסיווג של פריטים
3.3. עקביות בהצגה ובסיווג של פריטים
3.4. קיזוז בין נכסים והתחייבויות ובין הכנסות והוצאות
3.4.1. כללי
3.4.2. עיקרון מנחה
3.4.3. קיזוז בין נכסים והתחייבויות
3.4.4. קיזוז בין הכנסות והוצאות
3.5. ישויות ללא הון מניות
3.6. מוסדות ללא כוונת רווח
4. מבנה ותוכן הדוחות הכספיים 
4.1. מרכיבי הדוחות הכספיים
4.2. זיהוי הדוחות הכספיים
4.3. תקופת הדיווח
4.4. מידע השוואתי
4.4.1. כללי
4.4.2. מידע השוואתי כמותי ומילולי
4.4.3. שינוי בהצגה או בסיווג של פריטים
4.4.4. הערכה האם מידע לגבי תקופות קודמות הינו מהותי לדוחות הכספיים לתקופה השוטפת
5. דוח על המצב הכספי (“מאזן”)  
5.1. דרישות הצגה
5.1.1. פריטים בגוף הדוח על המצב הכספי (“מאזן”)
5.1.2. סדר ופורמט ההצגה של פריטים בגוף הדוח על המצב הכספי (“מאזן”)
5.1.3. מבנה הדוח על המצב הכספי (“מאזן”)
5.2. הבחנה בין פריטים שוטפים לבין פריטים שאינם שוטפים
5.2.1. כללי
5.2.2. סיווג של נכסי (התחייבויות) מיסים נדחים
5.2.3. הבחנה בין נכסים שוטפים לבין נכסים בלתי שוטפים
5.2.4. הבחנה בין התחייבויות שוטפות לבין התחייבויות בלתי שוטפות
5.2.5. שינוי סיווג נכסים לא שוטפים
5.2.6. התחייבות בגין הטבות לאחר העסקה
5.2.7. התחייבות בגין הטבות עובד לטווח קצר והטבות עובד אחרות לטווח ארוך
5.3. דוח על המצב הכספי (“מאזן”) – דרישות גילוי
5.3.1. סיווגי משנה
5.3.2. מידע בדבר ההון
6. דוח על הרווח הכולל 
6.1. כללי
6.2. מידע שיוצג בדוח על הרווח הכולל
6.2.1. הרכיבים השונים בדוח על הרווח הכולל
6.2.2. דוגמאות לאופן הצגת הרווח הכולל
6.2.3. רווח (הפסד) תפעולי
6.2.4. אי הפרדת פריטים “מיוחדים”
6.3.1. כללי
6.3.3. גילויים
6.4. ניתוח הוצאות שהוכרו ברווח הכולל
6.5. דוח רווח כולל על בסיס פונקציונאלי
6.5.1. מבנה הדוח
6.5.2. פורמט הצגה
6.6. סוגיות בסיווג הכנסות והוצאות
6.6.1. סיווג הוצאות הנובעות מתוכנית הטבה מוגדרת
6.6.2. סיווג הפסדים מירידת ערך וביטולם
6.6.3. סיווג של מענקים ממשלתיים
6.6.4. סיווג של פיצוי שהתקבל
6.6.5. סיווג תוצאתי של הפרשות
6.6.6. סעיפים תוצאתיים שקשורים להשקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
6.7. דוח על הרווח הכולל – דרישות גילוי
6.7.1. סיווגי משנה
6.7.2. ישות מדווחת שבחרה בניתוח הוצאות על בסיס פונקציונאלי
7. דוח על השינויים בהון 
7.1. כללי
8. ביאורים לדוחות הכספיים 
8.1. כללי
8.2. גילוי על מדיניות חשבונאית
8.3. גילוי לשיקול דעת ביישום מדיניות חשבונאית
8.4. גילוי לאומדנים חשבונאיים קריטיים
8.5. גילוי ההשפעה של תקני דיווח כספי חדשים בתקופה שלפני יישומם
8.6. מידע על ההון (Capital)
8.7. מכשירים פיננסיים ברי מכר שסווגו כהון
8.8. גילוי על נתוני פרופורמה
8.9. גילויים נוספים