IFRS 17 – המודל החשבונאי החדש – הנחיות רשות שוק ההון

על מנת להיערך ליום המעבר, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מנחה את חברות הביטוח לבצע תכנית היערכות לגבי מספר נדבכים: מערכות מידע, תפעול וריצה מקבילה, ניהול הפרויקט, מדיניות חשבונאית, מבדקים כמותיים וגילוי לציבור. תכנית ההיערכות תכלול עדכון שוטף מצד חברות הביטוח כלפי הרשות שיחל כבר מהרבעון השני של השנה הנוכחית. להלן מפת הדרכים שנכללה במכתב:

רשות שוק ההון מתעתדת לשלוח מעת לעת, ובפרט במהלך הרבעון השלישי לשנת 2020 והרבעון הראשון לשנת 2021 , מכתבים נוספים הכוללים דרישות לקבלת מידע על קבוצות המוצרים השונות ולמדיניות החשבונאית שגובשה על ידי חברת הביטוח לאותה העת בנושאים שונים, ובפרט בבחירות המדיניות וההצגה שמאפשר התקן. ככל שהמידע שיתקבל ברשות יעיד כי קיים צורך בהסדרה, צמצום חלופות בהתאם לתקן, או האחדה של דרישות מסוימות, תפעל הרשות בהתאם רשות שוק ההון מציינת כי בשלב זה, נתקבלו ברשות בקשות לקבלת הנחיות מקדמיות בנושאים הבאים: הטיפול החשבונאי באגרות חוב מיועדות מסוג ח”צ; קביעת גבולות החוזה בפוליסות בריאות פרט שהונפקו החל מפברואר 2016 , ובפוליסות בריאות קבוצתיות הכוללות סעיף המשכיות; הטיפול החשבונאי בהלוואות לעמיתים בשעבוד פוליסה; הטיפול החשבונאי בתיק “הפול”, בפרט לעניין קיבוץ חוזים. התייחסות לסוגיות כאמור צפויה עד סוף שנת 2020 . מעבר לנושאים אלה הרשות שוקלת להוציא במהלך שנת 2020 הנחיות מחייבות אשר יסדירו את עקומי הריבית והתשואה לצורך התקן, לרבות היעדר האפשרות לשימוש בשיטת Top-Down. לאחר מכן, וכתלות בממצאי סקרים כמותיים שיישלחו לחברות, בכוונת הרשות לשקול לפי הצורך, ועד למועד המעבר, בין היתר, גם האחדה של אלה: אופן האמידה של רכיב הסיכון Risk) Adjustment ) לגבי תיקים מסוימים; זיהוי רכיב השקעה בפוליסות ביטוח חיים; אופן ההפחתה של CSM ; היכולת לבצע ייעוד של נכסים פיננסיים המוחזקים כנגד ההון לשווי הוגן דרך רווח או הפסד; אופן יישום התקן במועד המעבר עבור קבוצות שונות של חוזי ביטוח; וכן הפרמטרים לקביעת שווי הוגן לעניין הוראות המעבר.