IFRS 17 – סוגיות יישום – שיעור היוון

נושא משמעותי ביותר באופן יישום התקן החדש הוא אופן קביעת שיעור ההיוון לצורך חישוב הערך נוכחי של התשלומים והתקבולים החזויים – המרכיב הראשון במדידת ההתחייבות הביטוחית. בהתאם לתקן, שיעור ההיוון צריך לשקף, את ערך הזמן, המטבע והנזילות של ההתחייבות ולהיות עקבי עם מחירי שוק נוכחיים נצפים ככל שאלה קיימים.

התקן מאפשר בחירה בין שתי מתודולוגיות לקביעת שיעור ההיוון:

מתודולוגיית Bottom up

לפי מתודולוגיה זאת, שיעור ההיוון אשר מייצג שיעור תשואה חסר סיכון ונזיל מותאם כלפי מעלה בגין תשואה מותאמת לסיכון אשר ניתן לצפות באופן סביר להפיק על ידי התחשבות בתשואה הזמינה בגין תיק מכשירים פיננסיים אשר מציג מאפיינים דומים לאלה של חוזה הביטוח הרלבנטי – כלומר, פורטפוליו יחוס של נכסים אשר מורכב ממרכיבים אשר זמינים בשוק הפתוח עם מחירי שוק נצפים. לדוגמה, פרמיית אי נזילות יכולה להיות מיושמת עבור שיעור היוון חסר סיכון אם זהו המאפיין של חוזי הביטוח.

מתודולוגיית Top down

לפי מתודולוגיה זאת, שיעור ההיוון אשר משקף את תשואת השוק בתיק פורטפוליו נכסים לייחוס מותאם כלפי מטה בכדי לבטל כל רכיב של פורטפוליו הייחוס אשר אינו עקבי עם המאפיינים של חוזי הביטוח –  לדוגמה, פרמיית סיכון אשראי בגין נכס נושא ריבית קבועה.

הנחיית רשות ההון (טיוטה)

עקב העובדה ששיעורי ההיוון והתשואה בתקן מהווים אומדן חשבונאי קריטי ולאור זמינות הנתונים בשוק, לרבות קיומו של עקום ריבית חסר סיכון (המביא בחשבון את כלל התצפיות המצוטטות בשוק), עמדת רשות שוק ההון היא כי – היא כי גישת ה- up Bottom היא הגישה המהימנה ביותר, והיחידה שעל חברות הביטוח בישראל לעשות בה שימוש ביישום התקן. ההנחיות שלהלן מעגנות את עקום הריבית בו ייעשה שימוש בתקן:

א. עקום הבסיס – הנחת הריבית והתשואה המתאימה (בתיקים בהם תזרים המזומנים של הפוליסה תלוי בתשואה של סלי נכסים) תהיה על פי עקום הריביות חסר סיכון לתאריך הדיווח. לשם כך, על החברה להשתמש בעקום המבוסס על עקומי ריביות מבוססי תשואות לפדיון של אג”ח ממשלת ישראל סחירות, שמפורסמים על ידי החברה הזוכה במכרז לציטוט מחירים שפורסם על ידי הרשות. עקומי הריבית יהיו זהים למפורסם על ידי חברה זו,  עד לנקודת ה- Last Liquid Point בשנה ה- 25. מעבר לנקודה זו, יקבעו עקומי הריבית חסרת הסיכון על פי אקסטרפולציה בהתאם לשיטת  ה- Wilson – Smith עד לשיעור הריבית העתידית האחרונהRate   Ultimate Forward (להלן-  (UFR שתקבע על 60 שנים. בהיעדר הנחיות אחרות, ייעשה שימוש בשיעור ריבית עתידית בנקודת ה- UFR על בסיס ההנחיות הקיימות לצרכי משטר כושר פירעון כלכלי. מנקודה זו, הריבית העתידית תהיה קבועה.

ב. תוספת פרמיית אי נזילות – כאמור בתקן, מעבר לעקום הבסיס במסגרת שיעור ההיוון תיכלל גם פרמיית אי נזילות, אשר תתאים למאפייני תזרים המזומנים של חוזה הביטוח.