איך משפרים תזרים בעזרת סיווג מס

דיווח על מסים כפעילות השקעה יכול לחולל פלאים בדו”ח

דו”ח תזרים מזומנים מבחין בין שלוש קטגוריות של תזרימים: פעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון. בעוד הפעילות השוטפת משקפת את התזרים התפעולי, שהוא מנגנון ייצור ההכנסות העיקרי, מייצגת פעילות השקעה רכישה או מכירה של נכסי השקעה. פעילות המימון מייצגת גיוסים והחזרים של הון וחוב.

את התזרים מפעילות שוטפת ניתן להציג בשיטה הישירה, המציגה במישרין תקבולים ותשלומים, כמו תקבולים מלקוחות, תשלומים לספקים ותשלומים לעובדים. שיטה נוספת היא השיטה העקיפה, שיוצאת מהרווח הנקי תוך ביצוע התאמות. אף שהשורה התחתונה זהה, השיטה העקיפה מקשה על ההבנה של התזרים מפעילות שוטפת, שמייצג את לב הדו”ח – ואף משמש לזיהוי חברות בקשיים. מאחר שהתקינה החשבונאית אינה מחייבת עדיין את הצגת התזרים מפעילות שוטפת בשיטה הישירה, בטיעון מגוחך של “קשיי יישום”, כמעט כל החברות בעולם בוחרות בשיטה העקיפה למרות ואולי דווקא בגלל נחיתותה.

אחד מנושאי הסיווג המפוספסים בדו”ח התזרים נוגע לתשלומי המס, שצריכים להיות מסווגים בהתאם לפעילות שעומדת בבסיסם. לעניין זה קובע ה-IFRS כי כשמדובר בתשלומי מס בגין פעילות השקעה או מימון, יש לסווגם בהתאם, אלא אם כן אין זה מעשי לזהותם. מעבר לכך, לאור חשיבותם והחשש ש”ייבלעו” במעמקי השיטה העקיפה, דורש ה-IFRS, בשונה מבעבר, לתת לתשלומי המס גילוי נפרד.

לדוגמה, מוצרי מעברות סיווגה השנה בפעילות השקעה מס של כ-57 מיליון שקל, ששילמה בגין מכירת פעילות מטרנה ב-2009. עם זאת, ניכר כי המעבר ל-IFRS לא הוביל לשינוי המצופה ותשלומי המס ממשיכים להיבלע באופן גורף בפעילות שוטפת – בניגוד לאינטרס הדיווחי. במקרים רבים מדובר בחוסר עירנות של המדווחים, לרבות חברות נדל”ן מניב והחזקה, שדווקא הטיפול הנאות יותר היה מובילם לשיפור בתזרים מפעילות שוטפת. נראה, למשל, כי אלקו שביצעה מימושים משמעותיים לפני כשנה, ואפריקה שמכרה את קניון רמת אביב וקניון סביונים למליסרון, לא סיווגו את המס בפעילות השקעה.

סיפור מעניין היא חברת עוגן נדל”ן, שמכרה בשנה שעברה את מתחם אסותא תמורת כ-900 מיליון שקל. עוגן ביצעה תיקון לדו”ח הרבעון השלישי שבוע לאחר שפורסם, והעבירה תשלום מס שבח של יותר מ-60 מיליון שקל מהפעילות השוטפת לפעילות השקעה. כדי להבין את משמעות התיקון, די לציין כי בכך צימצמה עוגן ביותר מכ-80% את התזרים השלילי העצום מפעילות שוטפת ברבעון השלישי ובתשעת החודשים – לכ-19 ו-9 מיליון שקל, בהתאמה, תוך השפעה דומה על דו”ח התזרים של החברה האם אוסיף.

ראוי שתשלומי מס בגין מכירת נדל”ן מניב או מכירת מניות יסווגו בפעילות השקעה, או כפעילות מימון כשמדובר במכירת מניות חברה בת בלא איבוד שליטה, לאור תפיסת הישות האחת. עיקרון המעקב של המס אחר מקורו מיושם גם בשאר הדו”חות, כמו במקרה של זקיפה להון של מסים שוטפים ונדחים שנובעים ממנו. אלעד קנדה, לדוגמה, זקפה ברבעון השלישי ישירות להון, ולא כנגד הכנסה, נכס מס נדחה של כ-8 מיליון שקל, שנוצר לה בגין הוצאות הנפקת ההון שיותרו בעתיד בניכוי לצורך מס.