אפריקה מציגה: שיטת השכבות

גרעון ההצגה מחדש של אפי אירופה בעקבות התערבות רשות ני”ע

השקעה בחברה פרטית באמצעות הלוואות בעלים שאין כוונה לסלקן ולא סביר שתסולקנה בעתיד הנראה לעין, כמו הלוואות נחותות (Subordinated) ללא תאריך פירעון – שמתבצעת משיקולי מס ושיקולים משפטיים אחרים – דומה במהותה הכלכלית להשקעה במניות. עם זאת, לאור ההבחנה החשבונאית בין התחייבויות להון, המחויבות המשפטית של החברה המוחזקת להחזר ההלוואה בעת דרישת המשקיע, מובילה לסיווגה בדו”חותיה כהתחייבות ולא כהון. הדבר מוביל לתמחור חסר של הונה העצמי ולפגיעה ברווחיותה בגין הוצאות הריבית. המערכת הבנקאית, למשל, מתייחסת להלוואות אלה כהון בעלים לכל דבר ועניין.

מנקודת הראות של החברה המחזיקה, ה-IFRS מתייחס בהיבטים רבים להלוואות בעלים אלה כאל השקעה במניות. ניתן לראות זאת בדרישה לדחות לקרן הונית מהפרשי תרגום גם את הפרשי השער בגין הלוואות שמהוות במהותן חלק מההשקעה בחברה מוחזקת בחו”ל, בדומה להשקעה במניות עצמה. מקרה בולט נוסף נוגע ליישום שיטת השווי המאזני בחברה כלולה שנכנסת לגירעון בהון: אף שכל עוד לא קיימת ערבות של החברה המחזיקה היא אינה נדרשת לקחת חלק בהפסדים מעבר לאיפוס השקעתה במניות, הרי שבמקרה שקיימות הלוואות כאמור, דורש ה-IFRS להמשיך לקחת חלק בהפסדים עד לאיפוסן.

לצורך קביעת חלק זה, נהוגה בארה”ב “שיטת השכבות”, שלפיה יש להשתמש ביחס ההחזקה בכל שכבת “הון” בהתאם לסדר הקדימות בפירוק. לצורך ההמחשה, נניח כי חברה ב’ מחזיקה נדל”ן להשקעה בשווי של 600 מיליון כנגד הון של 100 מיליון, הלוואות בעלים נחותות של 200 מיליון והלוואות מבנקים של 300 מיליון. חברה א’ מחזיקה 20% מהמניות של חברה ב’ וחלקה בהלוואות הנחותות הינו 80 מיליון (40%). נניח כעת ששווי הנדל”ן יורד ב-150 מיליון. בהתאם לשיטת השכבות, חלקה של חברה א’ בהפסד בגין 100 המיליון הראשונים הוא 20 מיליון שקל (לפי שיעור האחזקה), אך מתוך ה-50 מיליון הבאים, היא נדרשת לקחת חלק של 20 מיליון, מאחר שחלקה בשכבת ה”הון” הבאה הוא 40%.

דוגמה ליישום שיטת השכבות בארץ היא ההצגה מחדש שהתבצעה בשבוע שעבר באפי אירופה ובחברת האם שלה, אפי נכסים, בעקבות התערבות רשות ני”ע. אפי אירופה יישמה בשנים האחרונות את שיטת השווי המאזני לגבי שותפויות המחזיקות בנדל”ן להשקעה בגרמניה, שמומנו בהלוואות בעלים, תוך אחזקת חלק גדול יותר מהלוואות הבעלים מאשר בהון.

אף שהשותפויות הגרמניות נכנסו לגירעון בהון בעקבות ירידת ערך הנדל”ן, חלקה של אפי אירופה בהפסדים חושב לפי שיעור אחזקתה בהון. לצורך התיקון יושמה שיטת השכבות באופן רטרואקטיבי, וכך הגדילה אפי נכסים את חלקה בהפסדי כלולות ב-2008 בכ-18 מיליון שקל, תוך הקטנה מקבילה של יתרת השקעות וההלוואות בכלולות לתום הרבעון השלישי של 2010.

אגב, אפריקה השקעות, חברת האם של אפי נכסים, לא ביצעה הצגה מחדש, ככל הנראה מחוסר מהותיות, שהרי זו נבחנת מנקודת ראות של כל גוף מדווח בפני עצמו. יישומה של שיטת השכבות עקבי עם תפישת שיטת השווי המאזני ושווה ערך למצב שבו ההשקעות היו מתבצעות דרך מניות במקביל להסכמה על חלוקת רווחים משתנה.

גם פולאר בינלאומי הציגה לאחרונה מחדש את חלקה בהפסדי שותפות אמריקאית לאור קיומו של הסכם חלוקת רווחים השונה משיעור האחזקה, וכפועל יוצא מכך מחקה לתום הרבעון הראשון אשתקד למשל, את ההשקעה במוחזקות, לרבות הלוואות, בכ-75% עד לכדי 6 מיליון שקל בלבד.