האנטנות של סטרלינג לא קולטות הכנסות

להבנת הבסיס החשבונאי של סעיף ההכנסות, שהוא אולי הקריטי ביותר בדו”חות הכספיים, יש חשיבות רבה. ההכנסות נמדדות לאחר ניכוי הנחות ותמריצים במזומן ואפילו הפיצוי ששילמה סלקום ללקוחותיה בגין התקלה בדצמבר, בגובה 66 מיליון שקל, נוכה מהכנסותיה. המועד שבו מוכרת ההכנסה מבוסס על התרחשות אירוע היוצר זכאות לקבלת התשלום מהלקוח, שהוא בדרך כלל מסירת המוצר או אספקת השירות.

מסיבה זו נדרשים קבלנים-יזמים ב-IFRS – שרואה בהם מוכרי מוצר ולא נותני שירות – לדחות את ההכרה בהכנסה עד למסירת הדירות. דוגמה לעיקרון זה היא החוזה ארוך הטווח של ים תטיס לאספקת גז לחברת החשמל, שמקבל ביטוי בדו”חות רק על בסיס אספקת הגז בפועל – כך שדלק אנרגיה מכירה בגינה הכנסות של כ-300 מיליון שקל בשנה. מכאן נובע גם הצורך לדווח למשקיעים בדו”ח התקופתי על צבר ההזמנות.

הזהירות החשבונאית דורשת ודאות בקיום הכנסות, ומובילה לכך שגם כאשר המסירה התבצעה, ההכנסה אינה מוכרת כל עוד אין ודאות שהמוצר שסופק עומד בקריטריונים של הלקוח, כמו במקרה של מוצרים חדשים. במקרים אלה, ההכנסה נדחית עד למועד שבו תוסר האי-ודאות – קבלת אישור מהלקוח או סיום תקופת הניסיון. המשמעות היא שגם אם התשלום כבר התקבל מהלקוח, הוא לא מוכר כהכנסה אלא כהתחייבות המכונה “הכנסות מראש”.

דוגמה לכך ניתן למצוא בדו”חות של סטרלינג, המפתחת מערכות אנטנה לתקשורת לוויינית לפלטפורמות ניידות, כמו מטוסים וכלי רכב. סטרלינג, שעדיין לא החלה לדווח על הכנסות, דחתה בדו”חות 2010 הכנסות של כ-6.3 מיליון שקל בגין מערכות אנטנה שסיפקה ללקוחותיה, שמרביתם אינטגרטורים. האינטגרטור משלב את המערכת במוצר הסופי ללקוח, כמו בואינג בתעשיית התעופה. הדחייה, אף שבחלק מהמקרים תמורת המכירה שולמה, נובעת מכך שמדובר במוצרים חדשים, שחלקם עדיין לא הופעל או שתקופת הפעלתם קצרה.

סטרלינג מדווחת כי ההכנסה תוכר רק כשיתקבל משוב חיובי לגבי התאמת המוצרים לייעודם הסופי ולגבי שביעות הרצון מהשימוש בהם, ותושג יכולת לאמוד באופן מהימן עלויות נוספות שעשויות לנבוע מדרישות הלקוח הסופי – כלומר, עד להוכחת שוק של מערכות אלה והפעלתן התקינה.

מנגד, כשמדובר במוצרים סטנדרטיים ומוכרים הנמכרים ישירות ללקוח הסופי, הרי שבדרך כלל לא נוצרת בעיה עם ההכרה בהכנסה גם כשניתנת זכות החזרה – כל עוד לא מדובר בעסקת קונסיגנציה וניתן לאמוד באופן מהימן את ההפרשה להחזרות שמוקטנת מסעיף המכירות. בהתאם לכך, גם התקנות החדשות בנוגע להחזר הכספי לא צפויות להשפיע על עיתוי ההכרה בהכנסה, אלא רק על מדידה ההפרשה.

חברת גולף, למשל, מדווחת כי להערכתה התקנות לא ישפיעו מהותית על תוצאותיה הכספיות, לאור ההערכה כי האפשרות לקבל החזר כספי בגין מוצרים שנרכשו תגדיל את היקף המכירות הכללי באופן שיקזז את ההחזרות. מידע-צופה-פני-עתיד חשוב זה, שנכלל בדו”ח התקופתי, מהווה גם הוא מידע משלים מחוץ לדו”חות, שכידוע מדווחים רק על העבר.