הדיאטה התזרימית של חברות הליסינג

איך יקטן תזרים המזומנים של אוויס?

בעקבות תיקון חדש ב-IFRS, שייכנס לתוקף ברבעון הראשון של 2009, חברות שבמסגרת פעילותן הרגילה משכירות נכסים ולאחר מכן מוכרות אותם, כמו חברות ליסינג, יידרשו להתייחס בדו”חות הכספיים לרכישה ולמכירה של אותם נכסים כחלק מהפעילות העיקרית. בעקבות כך יידרשו חברות הליסינג לסווג את תזרימי המזומנים מרכישת כלי הרכב ומכירתם בקטגוריה של הפעילות השוטפת בדו”ח התזרים, הכולל גם שתי קטגוריות נפרדות נוספות: פעילות השקעה ופעילות מימון.

השינוי פותר עיוות הקיים במשך שנים בדו”חות התזרים של חברות הליסינג: תשלומים ותקבולים אלה, הנמצאים בליבת הפעילות, נכללו דווקא בקטגוריה של פעילות השקעה. השלכות השינוי הן צמצום חד בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת של חברות הליסינג, שאף עשוי ליהפך לשלילי. הסיבה לכך פשוטה: מחיר המכירה של רכב בן שלוש שנים הוא כ-55% מעלות רכישתו – ועל כן כל עוד הפעילות יציבה התקבולים יהיו נמוכים בכ-45% מהתשלומים.

כך, דן רכב (AVIS) מדווחת כי כתוצאה מהשינוי תזרים המזומנים שלה מפעילות שוטפת ל-2008 יקטן מכ-623 לכ-53 מיליון שקל בלבד. הדבר נובע מכך שתזרימי המזומנים ששימשו לרכישת כלי רכב ב-2008 הסתכמו בכ-1.1 מיליארד שקל, בעוד תזרימי המזומנים שנבעו ממימוש כלי רכב הסתכמו ב-540 מיליון שקל בלבד. אין להתבלבל, תוצאות אלה מעידות על יכולתה של דן רכב, על אף מרכיב צמיחה מסוים, לממן את רכישות כלי הרכב מהפעילות השוטפת – והן לא יתקבלו בהכרח גם בחברות הליסינג האחרות.

עם זאת, הכלל החדש עשוי ליצור הפרשי עיתוי בתזרימים מפעילות שוטפת, שהרי בתקופת דיווח נתונה נמכרים רק אותם כלי רכב שנרכשו לפני כשלוש שנים. כפועל יוצא נוצר פארדוקס, שלפיו בתקופת צמיחה יוצגו דווקא תזרימים שליליים מפעילות שוטפת, ואילו תקופה של התכווצות בפעילות, כפי שצפוי ב-2009, תיטיב עם התזרים מפעילות שוטפת. הדבר דומה לתופעה מוכרת אצל חברות הבנייה היזמיות, שמציגות תזרים שלילי מפעילות שוטפת בתקופת רכישת הקרקעות ותזרים חיובי גדול יחסית בתקופה של מכירת הדירות שנבנו על אותן קרקעות.

היבט נוסף של ההתייחסות לרכישה ולמכירה של כלי הרכב כחלק מהפעילות העיקרית קשור לדו”ח רווח והפסד: חברות הליסינג יידרשו מעתה לשנות את סיווג כלי הרכב במועד העמדתם למכירה, מסעיף רכוש קבוע לסעיף מלאי, ולהכיר בעת המכירה בהכנסות מצד אחד ובעלות הכנסות מצד שני – בדומה לטיפול במכירת מלאי – ולא כפי שהיה מקובל עד כה, כרווח הון שמוצג בסכום נטו.

שינוי זה צפוי אמנם להגדיל משמעותית את סעיף ההכנסות – אבל לאור העובדה שרווח ההון הוא אפסי, צפוי גם גידול מקביל בסעיף עלות ההכנסות, שיגרום לקיטון משמעותי בשיעור הרווח הגולמי. כך, על אף שבעקבות השינוי ההכנסות של דן רכב ב-2008 צפויות לגדול מכ-1.1 לכ-1.6 מיליארד שקל, שיעור הרווח הגולמי צפוי לקטון מכ-26% לכ-17% בלבד.