החרב החשבונאית של הקובננטס

המשבר יצר עיוות באמות המידה הפיננסיות של החברות

כללי החשבונאות משמשים, בין השאר, בסיס לקביעת העמידה של החברות באמות המידה הפיננסיות (Covenants) שנקבעו בחוזי הלוואה ואיגרות חוב. בתקופות שפל עובדה זו יוצרת לחצים דיווחיים אדירים, וכל שאלה חשבונאית בסכום בלתי מהותי נהפכת לקריטית. די בסטייה של 1,000 שקל או של שבריר אחוז כדי להפוך את הקובננטס לאפקטיביים ולאפשר לבעלי החוב לדרוש פירעון מיידי – ובכך להוציא מידי החברה את השליטה בתזרים המזומנים.

בניגוד לכללים שהיו נהוגים בישראל בעבר, ה-IFRS אינו סלחן בעניין. הוא קובע כי הפרה של קובננטס ליום המאזן דורשת שינוי של הסיווג המאזני של החוב – ממסגרת ההתחייבויות הבלתי שוטפות למסגרת ההתחייבויות השוטפות. שינוי הסיווג מתבצע ללא קשר לרמת הסבירות לכך שהמלווה אכן יפעיל את זכותו, וגם אם לאחר תאריך המאזן הוא הסכים להעניק ויתור (Waiver). לשינוי סיווג זה משמעויות עסקיות מרחיקות לכת, מאחר שהוא יכול לגרום לשרשרת של הפרות וסיווגים נוספים – ולכך יש קשר ישיר עם נאותות הנחת העסק החי.

במשבר הנוכחי אין חסינות מחרב הקובננטס, והדוגמה הבולטת לכך היא חברת ההשקעות גמול שבשליטת ליאון רקנאטי. גמול הפסידה בתשעת החודשים הראשונים של השנה כ-180 מיליון שקל ומחקה יותר ממחצית מהונה. נכון לסוף הרבעון השלישי היא הפרה קובננטס, שכוללים בין השאר שמירה על הון עצמי מזערי בגין הלוואות משלושה בנקים שונים בסך של 43 מיליון שקל (מתוכם 27 מיליון לבנק הפועלים).

לאחר עריכת המאזן מימש בנק הפועלים את זכותו לפירעון מיידי, אך שני הבנקים האחרים הסכימו לדחות את הפירעון. מאחר שוויתור לאחר תאריך המאזן אינו רלוונטי בעידן ה-IFRS, גמול סיווגה לסוף הרבעון את כל ההלוואות מהבנקים כהתחייבויות שוטפות ואף זכתה ל”הערת עסק חי”.

חשוב להדגיש כי קובננטס אינם מוגבלים רק ליחסים פיננסיים, וכוללים לעתים הסתמכות על גופים חיצוניים. דלק נדל”ן, לדוגמה, דיווחה בדו”חות הכספיים לרבעון השלישי כי הורדה נוספת בדירוג איגרות החוב של החברה תאפשר למוסדות פיננסיים לדרוש פירעון מוקדם של הלוואות בסך של 150 מיליון שקל. בנוסף, נכתב, הדבר עלול להשליך על התחייבויותיה של החברה לבעלי איגרות החוב.

המשבר האחרון יצר עיוות לגבי קובננטס רבים שנקבעו לגבי הלוואות ישנות – הם נקבעו לפי השפה הישנה, אך נבחנים כעת על פי שפת ה-IFRS. עם זאת, עיוות זה יכול לשחק לטובת החברות לאור העובדה שהבנקים מוכנים בדרך כלל לבצע עדכון קובננטס ישנים בהסכמת החברה.

הדו”חות הכספיים השנתיים שאמורים להתפרסם בקרוב וירידות הערך הפוטנציאליות שהם נושאים עמם צפויים להמשיך ולחדד את חרב הקובננטס. כדי לחמוק מרוע הגזירה ייאלצו החברות הממונפות לנסות להעריך עד סוף דצמבר, כחודשיים לפני המועד שבו נערכים הדו”חות השנתיים, אם הן נמצאות במצב של הפרה. במקרה שכזה יהיה עליהן לנסות להשיג מבעל החוב ויתור מראש על ההפרה עוד לפני מועד עריכת הדו”חות.