המימוש הרעיוני דרס כמה עקרונות ותיקים

רווח שטרם מומש (רט”מ) הוא מונח חשבונאי שמתאר ביטול הכרה ברווח הנובע ממכירת נכס בתוך קבוצת חברות, לאור המשכיות השליטה בנכס המועבר. כפועל יוצא, בדו”חות המאוחדים לא מוכר רווח ממכירת נכס לחברה בת, וגם לא כאשר מדובר במכירה לחברה האם, על אף שמוכר בדו”חות החברה הבת עצמה. כאשר מדובר בעסקה עם חברה כלולה, יש לדחות חלק מהרווח בגובה שיעור האחזקה, לאור יישום שיטת השווי המאזני, שרואה בהמשכיות חלקית של ההחזקה בנכס.

רט”מ בדו”חות מאוחדים של חברה אם נוצר במקרה של צירוף עסקים בין שתי חברות בנות, שמטופל בדו”חות החברה הקולטת לפי שיטת הרכישה. לדוגמה, בתום דצמבר 2010 הושלמה העסקה שלפיה דניה סיבוס רכשה מהחברה האם אפריקה השקעות את אחזקותיה באפריקה מגורים (כ-74%) בכ-650 מיליון שקל. על אף שהעסקה משקפת רווח של כ-200 מיליון שקל, הרי שאפריקה השקעות לא תכיר ברווח כלשהו, ותבטל לצורך כך בדו”חותיה המאוחדים את המוניטין ועודפי העלות האחרים שיוכרו בעקבות הרכישה בדו”חות של דניה.

עם זאת, בעקבות תפישת המימוש הרעיוני החדשה, שלפיה שינוי “סטטוס” של השפעה גורר שערוך לשווי הוגן, “נדרס” עיקרון הרט”מ במידה רבה. בשונה מבעבר, העברה של חברה בת או חברה בשליטה משותפת לחברה כלולה, או העברה של חברה כלולה לחברה בשליטה משותפת – מאפשרת בחירת מדיניות של הכרה ברווח מלא.

כך לדוגמה, גאון אחזקות וביטוח ישיר, שהעבירו למיטב את בתי השקעות שלהם, וקיבלו השפעה מהותית במיטב הממוזגת, הכירו ברווח מלא בגין המכירה, בסך של 36 ו-30 מיליון שקל בהתאמה, על בסיס שווי המניות שקיבלו, ללא דחייה כלשהי כתוצאה מהמשכיות ההחזקה החלקית.

דוגמה נוספת היא העסקה שבה פטרוכימיים העבירה לבז”ן, שהיוותה חברה כלולה שלה (16%), את אחזקתה בכאו”ל, שהקנתה לה שליטה משותפת (50%), וקיבלה בתמורה כ-18% נוספים מבז”ן. פטרוכימיים הכירה ברווח מלא ממכירת כאו”ל, בגובה 239 מיליון שקל על בסיס השווי ההוגן של מניות בז”ן שהתקבלו. מקרה זה מחדד את רגישות הנושא, מאחר ושינוי “סטטוס” משליטה משותפת להשפעה מהותית חלש יותר מאיבוד שליטה, מה גם שהראשונה צפויה להתבטל.

תפישת המימוש הרעיוני שרירה וקיימת, גם אם קשה להסכים איתה, ו”דורסת” בדרך עקרונות חשבונאיים בסיסיים כמו הרט”מ. עם זאת, חשוב להגביל את נפלאותיה למקרים בהם מדובר בפעילות שמהווה “עסק”. בדיוק כמו שבמקרה של איבוד שליטה בחברת בת שהיא חברת נכס לא ראוי ליישם מימוש רעיוני, הרי גם כאשר למשל מדובר בהעברה של חברת נכס לחברה כלולה – ראוי לבצע דחיית רווח מאחר שמדובר במהות במכירת של נכס בודד.