הערכת שווי לפי גישת המכפילים (השוואה לשוק)

שיטת המכפילים – גישה להערכת שווי (השוואה לשוק) המתבססת על מחירי מניות (הנצפים בשוק הון) של חברות ציבוריות בענף בו פועלת החברה נשוא ההערכה (“חברת המטרה”). בשיטה זו מוערכת חברת המטרה על בסיס היחס הממוצע בענף בו הוא פועלת בין נתון המבוסס על שווי השוק לבין פרמטר חשבונאי נבחר. הפרמטרים המקובלים כוללים את הרווח הנקי, ההון העצמי, הרווח התפעולי, ה- EBITDA, והמכירות. היחס הממוצע בענף בין שווי השוק לפרמטר הרלוונטי מכונה “מכפיל”.

ששת המכפילים המקובלים:
1. מכפיל הרווח- יחס מחיר המניה לרווח למניה.
2. מכפיל ההון – יחס שווי השוק ליתרת חלק בעלי המניות בהון של החברה.
3. מכפיל הרווח התפעולי – מוגדר כיחס שבין השווי התפעולי (EV) לרווח התפעולי של החברה.
4. מכפיל ה-EBITDA – מוגדר באופן דומה למכפיל הרווח התפעולי, כאשר חלף הרווח התפעולי אנו מציבים את ה-EBITDA.
5. מכפיל ה – EBITDA R&D – כדי לאמוד את ה-EBITDA R&D אנו מוסיפים ל-EBITDA את הוצאות המחקר והפיתוח.
6. מכפיל המכירות – מוגדר באופן דומה למכפיל הרווח התפעולי ולמכפיל ה-EBITDA, כאשר חלף הרווח התפעולי (או ה-EBITDA) אנו מציבים את סכום המכירות.

 

להרחבה – ספר בניתוח דוחות כספיים והערכות שווי: “תורת המספרים של עולם העסקים“, מחברים: יורם עדן ושלומי שוב. פרק 7 – שיטות להערכת שווי חברות (תוכן עניינים).