השינוי החשבונאי ששווה לפטרוכימיים כמעט חצי מיליארד שקל

ההשקעה בבזן שחקה בשנתיים האחרונות את ההון של קבוצת מפעלים פטרוכימיים ב-558 מיליון שקל. אישור השליטה שהתקבל באחרונה ישנה את הרישום החשבונאי ויגדיל את הונה של פטרוכימיים

הטיפול החשבונאי בהשקעה בזן, שהוביל למחיקת הונה העצמי של קבוצת מפעלים פטרוכימיים וצפוי ל”השיבו לחיים” ברבעון השני, ממחיש את עיוותי החשבונאות השוררים כיום. בעקבות הרכישה מהמדינה ואיסוף המניות בבורסה הגיעה פטרוכימיים ב-2007 להחזקה של כ-16% בבזן, בעלות כוללת של כמיליארד שקל. עד כה, בהיעדר היתר לאחזקת אמצעי שליטה, טופלה ההשקעה בבזן כנכס פיננסי זמין למכירה – ועל כן נמדדה בהתאם למחיר הבורסה.

הבעיה היא ששווי השוק של בזן, שהגיע ל-7.5 מיליארד שקל בסוף 2007, צנח ל-1.9 מיליארד שקל בלבד בתום 2008 – מה שהוביל להצגת ההשקעה במאזן השנתי בכ-300 מיליון שקל ולגירעון עמוק בהון העצמי. גם בסוף הרבעון הראשון, לאחר ששווי השוק של בזן זינק ל-2.7 מיליארד שקל, נותר הונה העצמי של פטרוכימיים גירעוני.

לא ניתן להתעלם מכך שירידת הערך העצומה לא נזקפה לדו”ח רווח והפסד, אלא לקרן הון שלילית שהסתכמה בכ-558 מיליון שקל בסוף הרבעון הראשון. לצורך הבנת המשמעות די לציין כי הרווח הכולל (Comprehensive Income) של פטרוכימיים ב-2008 היה שלילי, בסך כמיליארד שקל, בעוד שבדו”ח רווח והפסד נכלל הפסד של 56 מיליון שקל בלבד.

המהפך בדו”חות של פטרוכימיים צפוי להגיע ברבעון השני, בעקבות ההיתר לאחזקת אמצעי שליטה בבזן שהתקבל בתחילת מאי והכניס לתוקף את הסכם השליטה עם החברה לישראל. המשמעות היא ייצוג לפטרוכימיים בדירקטוריון בזן והשגת “השפעה מהותית” שבעקבותיה תיושם שיטת השווי המאזני. לפי שיטה זו, השקעה בחברה כלולה נמדדת בהתאם לעלותה בתוספת (בניכוי) החלק של החברה המחזיקה ברווחים (בהפסדים) החשבונאיים של החברה הכלולה.

אבל זה עדיין לא הסיפור: הנקודה המשמעותית קשורה דווקא לשיטה החשבונאית שתשמש לטיפול במעבר מבסיס המדידה הקודם לבסיס המדידה החדש. אחת הגישות המקובלות כיום לטיפול במעבר כזה היא להעמיד את ההשקעה במועד המעבר על ערכה, כאילו היתה מטופלת מלכתחילה בהתאם לשיטת השווי המאזני, כשההפרשים שנוצרים נזקפים להון העצמי במועד המעבר.

כדי להבין את משמעות הדבר די לציין כי חלקה של פטרוכימיים בירידת שווי השוק של בזן בשנתיים האחרונות הסתכם בכ-3 מיליארד שקל בעוד חלקה בהפסדים החשבונאיים של בזן באותה תקופה הגיע לכחצי מיליארד שקל בלבד. פטרוכימיים, שככל הנראה תיישם לגבי המעבר את הטיפול החשבונאי המיטיב, צפויה להגדיל בכך את הונה העצמי בדו”חות הרבעון השני בכ-463 מיליון שקל.

שיטת השווי המאזני, שפותחה לפני כ-50 שנה ונשענת על הקריטריון המוזר של “השפעה מהותית”, נראית חיוורת מאוד בתקופה הנוכחית. יתרה מזאת, בהינתן שיטה זו נראה כי השגת “השפעה מהותית” מהווה אירוע כלכלי שצריך להשפיע על דו”ח רווח והפסד. לפיכך, במיוחד לאור מהפכת צירופי עסקים הצפויה ב-2010, ראוי יהיה לטפל בעתיד במעברים כאלה כשתי עסקות רעיוניות נפרדות. מחד גיסא, מכירת ההשקעה הקודמת לפי שוויה ההוגן, מה שיגרור רישום רווח או הפסד, ומאידך גיסא, רכישת ההשקעה החדשה באותו סכום.