כיצד “חסכה” טבע 454 מיליון דולר בארגון מחדש?

ה-IFRS קטע את החגיגה – לא עוד הפרשות לארגון מחדש

המוניטין כידוע מייצג את ההפרש בין מחיר הרכישה בתוספת חלקו של המיעוט, לבין שווים ההוגן של נכסיה והתחייבויותיה המזוהים של החברה הנרכשת. נכסים והתחייבויות מזוהים אלו מוכרים במאזן המאוחד על פי שווים ההוגן במועד הרכישה, בין אם הוכרו בדו”חות החברה הנרכשת ובין אם לא. המוניטין, איפוא, לאור אופן חישובו, קטן בעקבות שווי הוגן של כל נכס מזוהה שמוכר, וגדל בעקבות שווי הוגן של כל התחייבות מזוהה שמוכרת.

לפני המעבר ל-IFRS היה מקובל, בתנאים מסויימים, להקצות בעת הרכישה הפרשה לארגון מחדש שמתוכנן על ידי הרוכש, ובכך להגדיל את המוניטין. מדובר בדרך כלל בעלויות צפויות כתוצאה מהליכים מתוכננים של התייעלות ו/או צמצום כפילויות, שנפוצים בצירופי עסקים בכלל ובמיזוגים אופקיים בפרט. פעולה חשבונאית זו היתה אטרקטיבית מאד, שהרי “חסכה” מבחינה חשבונאית רישום הוצאות ארגון מחדש לאחר הרכישה. זאת, משום שהעלויות בפועל שהתהוו לאחר הרכישה, נרשמו כנגד אותה הפרשה וכל זאת במחיר של הגדלת המוניטין בלבד, שכידוע בין כה וכה אינו מופחת באופן שיטתי.

דוגמה לשימוש ביתרון דיווחי עצום זה, היא רכישת Barr שהושלמה בתום דצמבר 2008. טבע שמיישמת כידוע US GAAP, יחסה במועד הרכישה 454 מיליון דולר להפרשה לארגון מחדש הכוללת סכומים בגין פיצויי פיטורין, ביטול הסכמים ועלויות סגירה אחרות. בכך, הגדילה החברה בסכום מקביל את מוניטין Barr. טבע מדווחת כי עד ליום 31 בדצמבר 2009, שולמו מתוך הפרשה זו רק 204 מיליון דולר. המשמעות היא שנותרה לה עדיין הפרשה עצומה של 250 מיליון דולר! כלומר, לאחר שנה נותרה כ-55% מיתרת ההפרשה המקורית.

חשוב להדגיש כי על אף שה-IFRS אינו מתיר זאת, ה-US GAAP הפסיק לאפשר זאת רק בתחילת 2009. זאת הסיבה לכך שטבע הזדרזה להשלים את הרכישה לפני ה-31 בדצמבר 2008, ובדרך נהנתה כזכור גם מהתחנה האחרונה של העיוות האמריקאי, לפיו הוכרו באופן מיידי הוצאות מו”פ בתהליך בסך של 988 מיליון דולר.

על אף ההיגיון העסקי בהגדלת המוניטין בגין העלויות החזויות של ארגון מחדש, שמובאות בחשבון על ידי הרכוש בקביעת מחיר הרכישה, התפיסה החשבונאית המודרנית היא כי במועד הרכישה לא יכולה להיווצר התחייבות כזו. התחייבות חשבונאית נוצרת רק כאשר קיימת מחוייבות כלפי צדדים חיצוניים, ובמקרה של ארגון מחדש זהו המועד בו מאושרת על ידי הדירקטוריון תוכנית פורמאלית מפורטת ונמסרת הודעה לנוגעים בדבר. מצב דברים זה לא יכול להתקיים בחברה הנרכשת במועד רכישתה, שהרי הארגון מחדש מתוכנן רק בקווים כללים על ידי הרוכש, שטרם הספיק אפילו למנות את הדירקטורים מטעמו.

מה שבטוח הוא שטבע היא הנהנית האחרונה מפריבילגיה חשבונאית זו. סקיילקס לדוגמה, שרכשה את פרטנר לקראת תום 2009, לא תוכל לייחס הפרשה לארגון מחדש כאמור, גם אם היא צופה עלויות ארגון מחדש בפרטנר בעקבות השינוי המבני. המשמעות היא שעלויות הארגון מחדש שיתהוו בפרטנר, אם וכאשר, יוכרו כהוצאה גם מנקודת ראותה של סקיילקס.

וד הפרשות לארגון מחדש