כיצד יימדדו המוניטין של פרטנר ובזק?

Phase II מאפשר לבחור אם לשתף את המיעוט במוניטין

 במאזן המאוחד מוצגים כידוע נכסי והתחייבויות החברה הבת בערכם המלא על בסיס שוויים ההוגן במועד הרכישה, ומנגד מוצגות זכויות המיעוט בחברה הבת כחלק מהון הקבוצה. בהתאם לתפישה המודרנית של היישות האחת, נמדדות זכויות המיעוט במועד הרכישה על פי שוויין ההוגן שכולל גם את חלקן במוניטין הבת, מתוך הרציונל שהחברה האם רכשה יחד עם המיעוט את כל הפעילות.

עם זאת Phase II, שנכנס לתוקף ב-2010, מאפשר לבחור אם לשתף את המיעוט במוניטין עבור כל צירוף עסקים בנפרד. בכך ממשיך ה-IFRS לאפשר מטעמי פשטות למדוד את זכויות המיעוט בהתאם לחלקן בשווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים מבלי לשתפם במוניטין, וזאת בניגוד ל-US GAAP שמחייב כיום את השיתוף.

הדו”חות המאוחדים של סקיילקס וסמייל 012 בהתאמה עשויים להיות מושפעים במיליארדים מבחירת מדיניות חשבונאית בנושא. מצד אחד, דירקטוריון סקיילקס יכול בקלות יחסית לבחור לשתף את המיעוט במוניטין פרטנר על ידי אימוץ מוקדם של Phase II כבר בדו”חות 2009. מצד שני, דירקטוריון סמייל 012 יכול לבחור לא לשתף את המיעוט במוניטין בזק אף שסמייל מיישמת US GAAP, כל עוד תעבור לפחות ב-2010 ל-IFRS – מעבר מתבקש, שהרי אחרת כדי לאחד את דו”חות בזק, הערוכים לפי IFRS, תידרש התאמה מורכבת ל-US GAAP.

לצורך המחשה, נניח כי 51% ממניות חברת תקשורת ציבורית נרכשות תמורת 6 מיליארד שקל. השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים הנרכשים הוא 3 מיליארד שקל ושל זכויות המיעוט (בהתאם למחיר הבורסה) הוא 4 מיליארד שקל. שיתוף המיעוט במוניטין יוביל למדידת זכויות המיעוט ב-4 מיליארד שקל ולמדידת המוניטין ב-7 מיליארד שקל (3-4+6). לעומת זאת, אי שיתוף יוביל למדידת זכויות המיעוט בכ-1.5 מיליארד שקל (3 כפול 49%) ולמדידת המוניטין בכ-4.5 מיליארד שקל בלבד ((6 פחות 51% כפול 3). כלומר, מדובר בגידול ביתרת המוניטין כנגד זכויות מיעוט בסך של כ-2.5 מיליארד שקל – חלקו של המיעוט במוניטין.

יש לציין כי “עוגת” המוניטין, בסך 7 מיליארד שקל, אינה נחלקת באופן שיוויוני, שהרי חלקו התיאורטי של המיעוט בעוגה היה צריך להיות כ-3.5 מיליארד שקל (7 כפול 49%) בעוד חלקו בפועל הוא כ-2.5 מיליארד שקל. ההפרש בסך כמיליארד שקל מייצג העברת ערך מהמיעוט לבעל השליטה המכונה “פרמיית שליטה”.

מבחינה דיווחית, שיתוף המיעוט במוניטין מגדיל אמנם את ההון המאוחד אך יש לזכור כי לא מדובר בהון ששייך לרוב, מה גם שבמקרה של ירידת ערך הרווח המאוחד עשוי להיפגע יותר. היתרון הדיווחי הבולט של שיתוף המיעוט נוגע דווקא למקרה של עלייה עתידית בשיעור האחזקה והוא רלוונטי לסקיילקס ולסמייל: אם בנתוני הדוגמה יירכשו בעתיד כל מניות המיעוט תמורת 4 מיליארד שקל, הרי שבמדיניות אי שיתוף ייפגע הון הרוב בגובה חלקו של המיעוט במוניטין.