כיצד 31% מההכנסות מייצרות 79% מהרווח הגולמי?

האינטרס הדיווחי הוא בדרך כלל הצגת הכנסות ברוטו

 הצגת הכנסות על בסיס ברוטו או נטו היא סוגיה חשבונאית מרתקת. נניח שקמעונאי משווק מוצר שמחירו 100 שקל במרווח של 10 שקל ונושא בעלויות מכירה של 3 שקלים, כך שהרווח התפעולי הוא 7 שקלים. בעוד בהצגה ברוטו ידווחו הכנסות ממכירה של 100 שקל ועלות מכר של 90 שקל, הרי שבנטו ידווחו הכנסות מעמלת תיווך בגובה 10 שקל. מאחר שמחזור הכנסות מהווה פרמטר משמעותי לחברה ולעתים משפיע גם על שוויה, האינטרס הדיווחי הוא בדרך כלל הצגה ברוטו – על אף ששיעור הרווח במקרה זה יהיה נמוך מאוד (7%) בהשוואה להצגה נטו (70%).

ההכרעה החשבונאית לטובת הצגה בברוטו נשענת על שני פרמטרים. הראשון, האם החברה נושאת בסיכונים ובהטבות העיקריים מהעסקה (בעיקר סיכון המלאי). לדוגמה, רשת קמעונית בדרך כלל נוטלת סיכונים על הסחורות ולכן מדווחות על הכנסות ברוטו – בעוד אתר אינטרנט שמשווק מוצרי ספקים בלא נטילת סיכון מלאי, מדווח בדרך כלל בנטו.

הפרמטר השני הוא האם החברה היא המחויבת הראשית בעסקה מנקודת ראות הלקוח. לגוגל, למשל, יש הכנסות מהקלקות לא רק על קישורים ממומנים המופיעים באתרה – אלא גם באתרים שמשתפים עמה פעולה ומקבלים ממנה חלק מתקבולי המפרסמים. גוגל מדווחת על הכנסותיה בברוטו ומנמקת זאת בכך שהיא רואה עצמה המחויבת העיקרית כלפי המפרסמים, ולא מתווכת ביניהם לאתרים. בדומה, ערב המעבר ל-IFRS תיקנה בזק את דו”חותיה והגדילה את הכנסותיה השנתיות בגין דמי הקישוריות ומנגד את הוצאות ההפעלה וכלליות בכ-830 מיליון שקל.

מדובר בהכרעה שדורשת שיקול דעת. הרי לעתים קיימים סממנים שמושכים לכיוונים מנוגדים, עד כדי סתירה. דוגמה למקרה הפחות מסובך היא של חברות נסיעות שמשווקות כרטיסי טיסה. על אף שבפעילותן הרגילה הן אינן נושאות לכאורה בסיכון מלאי ונראה כי הלקוח רואה בספק כמו אל על המחויב העיקרי – לא ניתן להתעלם ממרכיב מסוים של סיכון, כמו קביעת המחיר וסיכון האשראי.

איסתא, למשל, מדווחת על פעילות זו בנטו כהכנסות מעמלות, אבל מנגד מדווחת בברוטו על פעילותה בארגון טיסות שכר ובשיווק כרטיסים בטיסות סדירות, שנרכשים מספקים ובגינם קיים סיכון מלאי. לצורך ניתוח דו”חות איסתא חשוב להבחין בין שני סוגי הפעילות. כך, על אף שבמגזר תיירות הפנאי ב-2008 הסתכמו ההכנסות מעמלות בגין טיסות בכ-92 מיליון שקל וההכנסות מטיסות, שמדווחות ברוטו, בכ-207 מיליון שקל – היוו הראשונות כ-79% מהרווח הגולמי.

השלכה חשובה נוספת היא הקשר הישיר בין ההחלטה ההצגתית לעיתוי ההכרה בהכנסה. בעוד בהצגה נטו מוכרת ההכנסה במועד הנפקת כרטיס הטיסה, כנהוג במתן שירותי תיווך, הרי שבהצגה ברוטו ההכנסה מוכרת רק עם אספקת המוצר – מועד היציאה לחו”ל.